دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابریشم کارتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲اصانلو۵۳۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳اهل یرف۵۳۲۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۰۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴بندرزاده۵۳۲۱۹امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۵۱۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۵بهدارندان۵۳۲۳۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۲۶۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶پیرهون۵۳۲۳۶سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۶۹۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۷تقی پور۵۳۲۲۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۵۹۰۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۸حقیقی۵۳۲۳۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۸۲۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۹دشتی۵۳۲۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۰دولت ابادیسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۹۴۵۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۱رحمتی۵۳۲۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۲رشیدی۵۳۱۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۳۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۳رضایی۵۳۱۴۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۷۰۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۴روحی۵۳۲۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۱۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۵زارعی۵۳۱۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۶زال۵۳۲۱۶برازجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۴۹۵۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۷ساجدی۵۳۱۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۴۰۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۸سامانی۵۳۲۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۶۲۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۹شیری فر۵۳۲۳۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۴۸۲۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۰صادق لی۵۳۲۰گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۹۳۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۱صفائی۵۳۲۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۸۳۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۲عسکری۵۲۳۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۳غفوری۵۳۲۲۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۹۲۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۴فتحی۵۳۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۵فلاح فر۵۳۲۳۸هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۷۳۰۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۶قاسم نژادزیر آب۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۷۴۲۰۴۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۷قانقرمه۵۳۲۵۲آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۰۶۵۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۸قبادی۵۳۲۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۹کردیان۵۳۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۰۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۰کرمی۵۳۰۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۱۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۱گرامی۵۳۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۲لطفی۵۳۲۵۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۰۹۰۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۳مرادی۵۳۲۴۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۷۱۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۴ملکی۵۳۱۴۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۲۰۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۵میرشفیعی۵۳۲۴۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۵۰۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۶میره کی۵۳۱۹۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۲۸۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۷نادی۵۳۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۸نامدار۵۳۲۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۹نصری۵۳۱۴۷قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۲۹۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴۰نوروزی۵۳۱۹۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۳۱۲۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴۱نیاستی۵۳۱۴۳تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۳۱۸۵۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴۲وطن دوستقوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۸۰۰۷۴۶۳۵۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲