دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۵۱۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲احمدنیا۵۱۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳اخلاقی۵۱۹۳۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۵۸۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴اذری۵۱۹۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۱۸۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵ازاد۵۱۹۱۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۷۰۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶ازاد۵۱۹۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۷ازمند۵۱۹۷۰مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۱۹۲۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۸استبصاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۹اسفندیاری۵۱۹۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۰اکبری۵۱۹۳۴امیرکلا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۲۶۲۰۴۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۱امیدی۵۱۹۷۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۰۶۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۲بابسونورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۶۶۷۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳پاینده۵۱۸۷۵قهستان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۳۵۷۹۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴پیرحیاتی۵۱۹۵۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۱۴۲۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵تاجیک۵۱۸۹۸ری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۹۴۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶جبارزاده۵۱۹۲۵بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۳۷۰۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۷جلالی۵۱۹۱۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۲۷۵۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۸جنتی۵۱۹۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۰۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۹جهانبین۵۱۸۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۴۱۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۰حسن نژاد۵۱۸۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۱۶۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۱حسینی۵۱۸۶۹تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۷۳۷۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۲حسینی۵۱۹۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۳حنیف زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴خدادادی۵۱۹۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۵درخش۵۱۹۰۹مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۹۲۷۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۶دودل۵۱۹۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷دولتشاهی۵۱۹۳۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۶۱۰۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۸ریاضی۵۱۸۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۲۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹شریفی۵۱۹۰۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۸۴۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۰شمیرانی۵۱۹۶۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۶۱۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱شیردل۵۱۹۵۳مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۶۳۰۰۴۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۲صادقی۵۱۸۹۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۹۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۳صداقت نیا۵۱۹۰۲فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۸۸۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۴عباس نژاد۵۱۹۲۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۴۶۵۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۵عباسی۵۱۹۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۰۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۶عربیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۱۳۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۷عسکریرفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۷۷۵۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۸علوی۵۱۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۹علیشاه۵۱۹۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۰غفاری۵۱۱۹۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۳۹۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۱فاضلی۵۱۹۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۲۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۲فرخی۵۱۹۵۶رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۱۵۵۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۳فیضی زاده۵۱۹۷۵مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۵۹۷۰۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۴قراخانی۵۱۹۲۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۶۹۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۵قریشی۵۱۹۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۶قلی نسب۵۱۹۶۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۵۱۰۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۷کاظمی۵۱۸۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۷۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۸کردزنگنه۵۱۹۶۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۸۲۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۹کیا۵۱۹۱۵نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۵۲۲۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۰گچ گر۵۱۹۳۸پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۷۲۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۱لاری۵۱۹۴۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۲۳۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۲محمدی۵۱۸۸۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۳۴۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۳محمدیان۵۱۸۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۶۰۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۴مرتضوی۵۱۸۹۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۳۹۹۹۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۵مسائلیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۶مصطفوییزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۵۶۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۷مقدمسمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۱۵۷۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۸موسوی۵۱۹۰۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۴۹۰۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۵۹موسی خانی۵۱۸۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۳۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۰نادرجاه۵۱۹۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۲۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۱ناطقی فر۵۱۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۰۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۲نامداری۵۱۹۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۵۹۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۳هاشمی۵۱۸۹۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۹۰۰۴۴۸۳۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابشاری۵۱۷۹۳لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۸۴۵۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲ابوالحسنی۵۱۸۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳احسنی۵۱۸۷۲قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۰۷۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴اصلانی۵۱۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵افراسیابی۵۱۷۸۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۸۳۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶افروزی۵۱۷۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۸۲۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷اکبری۵۱۷۹۱خمین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۶۱۱۷۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸ایزانلو۵۱۶۹۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۴۵۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۹ایلخچی۵۱۸۳۰ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۳۲۰۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۰باقرنژاد۵۱۷۶۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۳۳۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۱باقریمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۰۴۰۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۲بصیرت۵۱۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۳بهرامی۵۱۸۶۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۶۰۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴بهزاد پور۵۱۸۳۲محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۴۱۵۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۵پاپی۵۱۷۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۴۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۶پازوکی۵۱۷۲۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۶۲۲۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۷پاینده۵۱۶۹۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۸۱۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۸پیش قراول۵۱۸۲۷بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۲۶۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۹توحیدی۵۱۷۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۰جلالی۵۱۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۱جمالی۵۱۷۲۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۲حاتمی۵۱۷۰۱ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۰۶۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۳حبیبی۵۱۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۴خلج۵۱۷۸۹شاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۱۶۰۳۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۵خلیلی۵۱۸۰۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۸۳۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۶دادخواه۵۱۷۳۸تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۷۵۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۷دارابی۵۰۷۸۳ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۳۷۵۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۸دریهکی۵۱۷۷۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۲۷۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۹دهکردی۵۱۸۱۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۷۵۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۰راستی۵۱۶۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۶۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۱رسولی۵۱۷۷۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۳۱۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۲رضایی۵۱۷۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۳رمضانی۵۱۸۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۴۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۴روحی۵۱۷۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۵ساجدی۵۱۷۲۹اشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۷۳۰۳۱۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۶سالاری۵۱۷۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۷سالاری۵۱۷۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۸سلامت فرد۵۱۷۲۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۲۱۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۹سیدی زاده۵۱۸۳۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۰۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۰شاهچراغی۵۱۷۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۳۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۱شاهزیدی۵۱۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۲شاهی۵۱۸۱۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۶۳۳۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۳شرافت۵۱۸۷۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۶۱۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۴شمس۵۱۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۵شیرافکن۵۱۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۶شیرانی۵۱۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۷صادقی۵۱۷۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۸صادقی۵۱۸۲۶فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۰۴۷۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۹طاهری۵۱۷۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۰طبرسا۵۱۷۳۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۲۶۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۱عبادی۵۱۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۲عهدی۵۱۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۳غریب الزمانی۵۱۴۴۴علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۴۲۰۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۴فرخی۵۱۷۴۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۲۹۲۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۵فردی پور۵۱۷۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۶فرهمند۵۱۸۳۴فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۶۱۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۷فروتن۵۱۷۲۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۲۰۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۸فصیح۵۱۸۱۰زاویه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۰۶۰۳۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۹فولادی۵۱۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۰فیروزی۵۱۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۱قنبرزاده۵۱۸۰۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۶۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۲قنبری۵۱۷۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۰۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۳قوچی۵۱۷۱۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۱۷۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۴کاشانی۵۱۷۴۵بافت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۵۱۵۰۷۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۵کاکولوند۵۱۷۰۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۹۴۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۶کریمی۵۱۷۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۷کلانتری۵۱۷۰۴خلخال۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۶۹۷۰۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۸گل بهاری۵۱۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۹مافی۵۱۸۰۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۸۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۰محمدزاده۵۱۸۳۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۸۰۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۱محمودپور۵۱۸۱۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۹۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۲محمودزاده۵۱۷۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۵۵۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۳محمودیان۵۱۷۴۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۰۱۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۴مرئوسی۵۱۷۱۳آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۱۸۵۰۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۵مستقیمی۵۱۸۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۲۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۶معرفت۵۱۷۴۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۰۰۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۷ملکوتی نیا۵۱۸۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۵۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۸مهدیان۵۱۷۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۹مومن زاده۵۱۸۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۶۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۰ناقوسی۵۱۶۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۱نامجو۵۱۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۲نعیمی۵۱۸۳۱نقده۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۶۳۰۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۳هادی۵۱۷۴۰ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۱۹۷۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۴همایی۵۱۷۸۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۲۵۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۵وهابی۵۱۸۰۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۱۰۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۶یوسلیانی۵۱۸۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۵۱۶۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲ابوالفتحی۵۱۶۶۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۰۶۷۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳احمدوند۵۱۵۹۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۸۴۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴اعتماد۵۱۴۶۰جم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۴۵۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵اقبال۵۱۶۵۱دورود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۱۰۷۰۶۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶اکبرپور۵۱۵۷۵نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۴۳۰۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷الیاسی۵۱۶۲۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۲۰۲۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸امیری۵۱۶۸۴ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۵۷۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹بابایی۵۱۶۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰بارانی۵۱۵۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱باقرپور۵۱۶۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۵۱۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲باقری۵۱۵۷۴شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۲۶۵۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳بنها۵۱۴۴۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۱۵۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴بیدختی۵۱۶۴۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۴۹۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۵بیستون بیگلو۵۱۶۸۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۷۰۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶پورکاظمی۵۱۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷تاجیک جوبه۵۱۴۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸تشکری۵۱۴۶۲فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۰۸۰۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹تفریحی۵۱۶۸۰جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۰۱۲۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰تمیمی۵۱۶۸۱شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۳۲۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱توکل۵۱۶۶۱اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۲۹۵۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۲جعفری کیا۵۱۶۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۳جلیلوند۵۱۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴جمشیدیان۵۱۵۶۰نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۳۴۷۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۵چراغی۵۱۴۶۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۳۰۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶چهارمحالی۵۱۵۵۷شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۵۱۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷حبیب زاده۵۱۵۹۵آذر شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۸۷۲۰۵۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸حسن زاده۵۱۶۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹حسنی۵۱۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰حسینی۵۱۶۵۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۰۵۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱حکیمی نژاد۵۱۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۲حمیدی ملج۵۱۶۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۳حمیدی۵۱۶۴۳جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۵۳۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۴حیدری فر۵۱۴۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۵حیدری۵۱۵۵۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۵۳۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۶حیدری۵۱۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۷حیدریان۵۱۶۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۴۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۸دانش افروز۵۱۰۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۳۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۹درمیانی۵۱۵۷۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۷۷۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۰درودگر۵۱۶۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۷۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۱درویشی۵۱۵۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۷۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۲دستوری۵۱۴۴۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۷۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۳دماوندی۵۱۵۹۶بندر گز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۷۲۰۰۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۴دوکوهکی۵۱۴۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۴۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۵رازی۵۱۵۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۷۲۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۶رسولی۵۱۵۸۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۰۲۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۷رنجبر۵۱۴۵۵جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۱۰۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۸رئیسی۵۱۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۹زرقامی۵۱۵۳۱خوانسار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۳۸۵۰۸۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۰زنگوری۵۱۵۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۴۳۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۱زینالی۵۱۴۷۱هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۵۶۲۰۵۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۲سعیدی۵۱۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۳سعیدی۵۱۶۸۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۸۹۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۴سلطانی۵۱۵۱۵ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۳۷۲۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۵شادانیان۵۱۶۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۶شاکری۵۱۶۴۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۵۴۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۷شاکرین۵۱۵۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۸شفاعت۵۱۵۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۹شکیبا۵۱۵۷۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۸۶۰۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۰شهاب۵۱۳۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۱شهبازی۵۱۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۲شهسواری۵۱۴۵۶روانسر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۳۹۰۶۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۳شیری۵۱۶۳۶تفت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۷۴۵۰۸۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۴صالحی۵۱۶۳۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۸۸۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۵صانعی پور۵۱۶۷۳قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۴۴۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۶صدراذرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۳۶۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۷ضیامهر۵۱۶۷۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۲۰۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۸عبادی۵۱۵۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۹عسگریری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۲۸۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۰عسگری۵۱۶۳۹زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۵۰۵۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۱عظیمی۵۱۴۴۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۵۰۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۲علی نیا۵۱۶۳۸رودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۷۴۰۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۳علیانی۵۱۵۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۶۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۴عندلیب۵۱۶۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۶۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۵غلامی۵۱۵۸۹تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۲۱۵۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۶فاخرنصب۵۱۵۷۱زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۲۹۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۷فاضلی۵۱۴۴۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۷۳۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۸فتحی۵۰۲۵۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۸۵۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۹فتحی۵۱۵۸۷آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۱۸۲۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۰فرحانی۵۱۵۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۱۳۲۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۱فرخ پی۵۱۴۶۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۶۸۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۲فرخ زاده۵۱۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۳فلکیان۵۱۴۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۶۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۴قاسمی۵۱۵۶۵ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۵قایینی۵۱۶۳۰منوجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۱۲۰۰۷۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۶قنبری۵۱۵۹۰آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۹۴۷۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۷قوانج۵۱۶۳۳آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۱۹۵۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۸کاشانی۵۱۶۴۵لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۲۲۰۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۹کرمی۵۱۵۴۷بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۷۰۸۷۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۰کرمی۵۱۶۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۱کریمی۵۱۴۵۹آبگرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۷۴۱۰۳۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۲کریمی۵۱۵۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۳کریمی۵۱۶۱۳قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۸۳۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۴کیا۵۱۴۴۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۸۱۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۵گودرزی۵۱۵۹۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۴۶۷۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۶گیلک۵۱۶۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۰۳۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۷لطفی۵۱۵۹۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۱۷۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۸ماهر۵۱۵۷۲رودهن۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۹۳۵۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۹مرادی۵۱۶۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۰مرادی۵۱۶۵۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۱۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۱مرزبان۵۱۵۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۹۶۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۲مظلوم پور۵۱۶۶۶میناب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۸۶۵۰۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۳معزی۵۱۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۴ملکوتی۵۱۶۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۵موسی خنای۵۱۶۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۶۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۶مولوینهاوند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۳۱۵۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۷میرخانی۵۱۵۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۴۲۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۸نجفی۵۱۶۷۶طبس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۰۳۲۲۰۹۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۹نرکزبان۵۱۶۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۸۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۰نکویی۵۱۴۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۷۶۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۱نوری۵۱۵۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۲۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۲هاشمی۵۱۵۲۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۵۹۹۷۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۳وجدانی۵۱۶۴۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۱۵۵۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۴ویسی۵۱۶۹۰کامیاران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۶۲۰۰۶۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۵یادگاری۵۱۵۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۴۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۶یاوری۵۱۶۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۵۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۷یحیوی۵۱۶۶۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۶۰۷۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۸یوسفی۵۱۶۶۰لوشان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۶۰۰۶۳۱۴۵۴۴۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۵۱۲۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲ارجمند نیا۵۱۱۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۳۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳اقاملایی۵۱۲۷۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۹۶۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴اکبری۵۱۳۲۶سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۷۷۲۰۶۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵اکبری۵۱۳۳۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۲۳۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶الگزتین۵۱۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۷اله داد۵۱۳۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۸بیراوند۵۱۲۹۳ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۲۱۵۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۹پورجلالی۵۱۲۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۸۵۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۰پورمحمود۵۱۲۲۶رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۸۸۰۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۱جهانبخشی۵۱۳۲۴پره سر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۵۵۷۴۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۲جوان رو۵۱۳۱۲سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۳۳۰۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۳چراغی۵۱۲۲۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۹۵۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۴حدیثی۵۱۲۸۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۶۷۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۵حسین زاده۵۱۲۹۸قوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۸۶۷۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۶حسینی۵۱۳۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۷حوری۵۱۲۸۴سرایان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۹۶۷۹۷۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۸خادمی۵۱۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۹خدادادی۵۱۲۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۶۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۰دهقانی۵۰۲۵۶تفت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۸۳۵۰۸۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۱رجالی۵۱۲۹۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۷۸۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۲رحمانی۵۱۳۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۳رحیمی۵۱۳۱۴سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۷۶۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۴زابلی۵۱۳۱۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۵۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۵زارع۵۱۳۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۶زنگنه۵۱۳۱۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۰۰۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۷زین العابدین۵۱۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۸سراجی۵۱۲۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۹سربندی فراهانی۵۱۳۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۰شاکری راد۵۱۱۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۱شاکری۵۱۳۲۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۲۱۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۲شریعتی۵۱۲۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۳۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۳شکوهی۵۱۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۴شیخ الاسلام۵۱۲۸۰قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۲۰۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۵شیرعلینژاو۵۱۲۳۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۱۹۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۶صابر۵۱۱۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۷صادقلی۵۱۳۲۵گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۲۹۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۸صادقی۵۱۱۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۹صالحی۵۱۲۴۸فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۶۶۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۰صمدی۵۱۲۰۰نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۶۲۰۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۱ظفرمند۵۱۲۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۷۲۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۲عباسی۵۱۳۲۹بستک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۷۴۷۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۳عربشاهی۵۱۳۰۳گناباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۳۴۲۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۴عسجدی۵۱۲۹۶آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۳۱۰۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۵عسکری۵۱۲۲۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۶علی نژاد۵۱۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۷غفوری۵۱۳۰۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۴۶۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۸غلامرضایی۵۱۱۵۸احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۱۰۲۳۳۱۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴۹غلامی۵۱۳۱۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۱۴۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۰فتاحی۵۱۲۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۴۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۱فتاحی۵۱۳۰۰ایزدشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۰۴۲۵۴۶۴۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۲فتحی۵۱۳۳۴آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۵۳۷۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۳قاسمی زاده۵۱۲۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۴قربانی۵۱۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۵کاظمی۵۱۳۳۰بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۳۳۵۵۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۶کریمی۴۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۷کریمیان زاده۵۱۳۰۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۵۴۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۸کمالی نژاد۵۱۲۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۵۹لطفی۵۱۲۹۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۶۳۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۰لطفیان۵۱۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۱محدثی۵۱۲۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۰۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۲محمدزاده۵۱۳۰۲کلیبر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۷۵۱۲۰۵۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۳محمدی۵۱۳۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۴مرادی۵۱۳۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۵ملازاده۵۱۱۸۵جویم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۰۰۷۷۴۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۶مهردادصدر۵۱۱۳۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۸۰۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۷موسوی۵۱۲۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۲۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۸موسوی۵۱۳۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۷۱۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۹یادگاری۵۱۳۳۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۵۰۰۶۹۴۳۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱بهمنی۵۱۱۰۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲پلویی۵۰۹۸۲لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۷۳۲۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳پورانی۵۱۱۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴توحیدی۵۱۱۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۵توکلی۵۱۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶جوان رو۵۱۱۰۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۰۷۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۷جواهری عفیف۵۱۱۲۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۹۴۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۸جوکار۵۱۱۱۱زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۱۹۵۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۹حسنوند۵۱۱۲۵الشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۸۶۰۰۶۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۰حسینی۵۱۱۰۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۶۲۰۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۱حصیرباف۵۱۱۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۲خدایی تهرانی۵۱۰۹۵تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۵۲۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۳روزبهانی۵۱۱۰۶ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۳۲۲۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۴شیخ الاسلامی۵۱۱۱۴عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۱۸۲۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۵صوفی نژاد۵۱۱۰۸لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۹۵۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۶ضرغامی۵۱۰۹۹کوار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۵۱۷۷۳۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۷عباس ابادی۵۱۱۲۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۵۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۸عباسی کامران۵۱۱۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۷۴۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۹علی نژاد۵۱۱۱۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۰علیرضایی۵۱۱۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۱عمران زاده۵۱۱۲۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۰۰۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۲فرازنده۵۱۰۹۴کیان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۶۲۵۸۸۱۳۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۳قاسمی۵۱۱۲۷داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۴۱۷۰۸۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۴کاراموز۵۱۱۱۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۷۲۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۵کامیاب۵۱۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۶متقی۵۱۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۷مجاهد۵۱۰۹۲مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۵۹۸۴۰۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۸مرادی۵۱۰۷۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۷۵۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۹معتمدی۵۱۰۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۰معصومی۵۱۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۱ملک پور۵۱۱۰۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۹۴۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۲موسوی۵۱۱۱۸ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۱۰۸۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۳نباتی۵۱۱۲۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۸۳۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۴نودهی۵۱۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۲۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۵یعقوبی زاده۵۱۰۷۵رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۴۰۰۶۰۳۹۷۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابویی۵۰۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲احمدی۵۱۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳اقازاده۵۰۹۷۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۸۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴اکبری۴۸۶۰۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۹۱۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵امانی۵۱۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶بیت سین۵۰۹۰۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۶۰۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۷پوراحتشام۵۰۸۹۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۴۱۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۸توسلی۵۰۹۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۹۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۹توکلی۵۰۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۰جانباز۵۰۹۹۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۶۹۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۱جدیدی۵۰۹۹۹انار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۳۹۵۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۲جوادی شریف۵۰۸۹۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۷۳۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۳جوشقانی۵۰۹۷۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۷۱۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۴حسین زاده۵۰۹۷۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۶۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۵حسین زاده۵۱۰۱۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۳۵۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۶حسینی۵۰۸۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۰۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۷حسینی۵۰۹۷۱نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۵۳۵۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۸حسینی۵۰۹۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۹۵۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۹خاقانی۵۱۰۰۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۹۲۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۰خیراللهی۵۰۸۹۱ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۸۰۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۱دهقانی۵۱۰۱۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۵۲۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۲دواتگران۵۰۸۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۳رضایی منش۵۰۸۹۳لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۱۸۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۴روشنایی۵۰۸۴۱زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۴۹۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۵سلج۵۰۹۸۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۵۹۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۶شهبازی مقدمدزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۵۶۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۷طاهری۵۰۸۸۶بلداجی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۳۲۰۸۸۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۸ظفرمند۵۱۰۱۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۳۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۹عابدینی۵۰۹۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۰عاشوری۵۰۸۹۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۸۴۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۱عظیمی۵۰۸۳۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۹۶۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۲علیپور۵۰۹۶۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۰۳۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۳فتحی پور۵۰۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۴فلاحی۵۰۸۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۵فیروزابادی۵۰۹۸۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۰۸۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۶قادری۵۰۸۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۵۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۷قهری صارمی۵۰۸۸۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۸۳۲۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۸کرمانشاهیان۵۱۰۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۹کشاورزی۵۰۹۹۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۲۸۷۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۰کولیوند۵۰۸۹۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۱۰۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۱کیان فر۵۰۹۹۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۱۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۲مانیان۵۱۰۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۰۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۳مجیدیانساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۴۶۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۴مختاری۵۰۹۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۵مرادی۵۱۰۶۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۱۳۷۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۶مرجانی۵۰۹۶۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۷۸۲۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۷مقدم۵۰۹۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۴۲۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۸ملاحسینی۵۰۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۹میرزابیگی۵۰۹۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۱۶۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۰نصیرزاده۵۱۰۶۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۶۷۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۱ولیپور گودرزی۵۱۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۲یغمائی۵۰۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۰۸۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲اردستانی۵۰۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳ازاده۵۰۸۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۸۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴اسدی راد۵۰۸۲۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۰۸۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵اسمعیل زاده۵۰۷۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۰۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶اکبرزاده۵۰۸۱۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۹۳۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷اله بخشی۵۰۷۷۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۶۸۷۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸امیری۵۰۸۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۹ایروانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۰باقری۵۰۷۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۵۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۱بحرانی پور۵۰۷۳۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۷۳۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۲بهمنی۵۰۷۰۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۳ترابی۵۰۷۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۵۴۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴ثباتی۵۰۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۵جباری۵۰۸۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۶جعفرنژادشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۴۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۷جعفری۵۰۷۶۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۶۳۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۸جعفری۵۰۷۷۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۱۸۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۹جعفری۵۰۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۰حاتمی۵۰۸۰۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۹۶۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۱حجتی۵۰۸۳۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۸۴۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۲حیدری۵۰۷۸۷فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۳۲۷۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۳خوش نژاد۵۰۸۲۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۴۲۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۴درویش خراسانی۵۰۷۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۵رجالی۵۰۷۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۶رحیمی۵۰۷۸۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۸۱۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۷رضایی فرد۵۰۸۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۸۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۸رضاییان۵۰۸۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۹روزگاری۵۰۸۲۸نمین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۹۴۷۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۰روشن ضمیر۵۰۷۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۲۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۱سپاس مقدم۵۰۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۲سمانه۵۰۷۹۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۰۵۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۳شاهکار۵۰۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۴شریفی۵۰۸۲۰آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۵۸۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۵شعبان زاده۵۰۸۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۲۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۶شفیعی۵۰۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۷شفیعی۵۰۷۹۵فراشبند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۳۱۰۷۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۸صابری۵۰۷۳۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۷۱۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۹صباغ حسن پور۵۰۵۷۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۰ضیایی۵۰۷۷۳فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۳۷۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۱طاهری۵۰۷۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۲عزیزی۵۰۷۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۳علیزاده۵۰۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۴غفوری نژاد۵۰۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۵فتوحی۵۰۷۵۱سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۷۵۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۶فخری۵۰۸۱۹بافق۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۱۷۰۰۸۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۷فدایی۵۰۲۲۲تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۵۲۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۸فراهانی۵۰۷۶۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۵۵۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۹فروتن۵۰۷۵۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۱۱۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۰فلاحی۵۰۸۳۶بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۹۴۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۱قادریمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۷۲۷۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۲قلی پور۵۰۷۲۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۷۰۲۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۳کاردر۵۰۴۲۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۱۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۴کارگر۵۰۸۰۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۶۰۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۵کریمی۵۰۷۴۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۲۰۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۶کشوری۵۰۷۹۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۹۱۷۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۷کیان پور۵۰۸۰۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۵۰۰۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۸گلی۵۰۷۳۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۱۶۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۹محسنی۵۰۷۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۰محسنی۵۰۸۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۱محمدی۵۰۷۴۱سبزدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۰۶۲۳۷۶۵۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۲مددی۴۸۴۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۳مرزبان۵۰۸۰۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۶۵۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۴مشیری۵۰۷۴۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۶۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۵معظمی۵۰۷۷۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۲۳۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۶ملکوتی نیا۵۰۷۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۲۰۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۷مهری۵۰۸۱۵اهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۷۰۷۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۸موسوی۵۰۷۵۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۹موسوی۵۰۸۱۲خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۵۹۲۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۰موسی زادگان۵۰۸۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۱مولایی۵۰۷۷۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۹۱۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۲مولائی۵۰۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۳مومنی۵۰۷۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۴نامداری۵۰۷۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۵نجفی۵۰۷۲۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۰۹۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۶نصرتی۵۰۸۳۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۷۹۵۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۷نور۵۰۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۸نوربخش۵۰۸۰۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۳۹۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۹نیک مهر۵۰۸۳۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۱۰۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۰نیککوبین۵۰۷۵۹بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۶۰۰۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۱همتی۵۰۷۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۲یوسفی۵۰۷۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۶۲۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابکار۵۰۷۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲اتش پیکر۵۰۵۶۲اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۴۴۵۰۶۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳احسنی فر۵۰۴۳۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۴۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴احمدی۵۰۶۰۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۳۰۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵احمدی۵۰۶۸۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۳۴۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶اردستانی۵۰۶۰۴ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۷۰۵۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷اسدی فر۵۰۶۹۳شیرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۰۳۲۴۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸اسماعیلی۵۰۳۴۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۹۸۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹اسماعیلی۵۰۴۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰امانی۵۰۶۵۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۷۷۵۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱اهنگری۵۰۵۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲اولی بندری۵۰۴۰۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۰۰۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳ایلیاتی۵۰۵۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴باباشاهی۵۰۶۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۱۷۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۵باقری۵۰۴۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۶بنکدار۵۰۵۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۷بهروز۵۰۵۸۵هریس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۱۱۰۰۵۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۸بیات۵۰۶۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۱۱۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۹بیت سین۵۰۶۸۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۹۵۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۰بیرانوند۵۰۶۸۲رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۷۷۲۰۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۱بیکانی۵۰۶۸۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۶۷۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۲پاشایی۵۰۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۳توکلی۵۰۷۰۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۷۳۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۴جعفری۵۰۴۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۲۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۵جعفری۵۰۶۹۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۳۵۷۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۶جلالی فر۵۰۶۸۰علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۸۶۷۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۷جمال پور۵۰۶۹۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۱۸۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۸جمشیدیان۵۰۶۷۷گلدشت-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۰۱۰۸۵۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۹جوان۵۰۶۹۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۸۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۰حبیب پور۵۰۵۹۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۳۳۷۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۱حدیده۵۰۵۳۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۲حسن پور۵۰۶۱۲امیرکلا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۵۲۷۰۴۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۳حسن زاده۵۰۴۰۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۰۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۴حسنلو۵۰۵۸۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۱۹۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۵حسین پور۵۰۶۸۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۴۴۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۶حسین زاده۵۰۶۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۷حسینی۵۰۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۸حصرت پور۵۰۴۳۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۲۱۰۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۹حمزه لو۵۰۴۱۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۶۲۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۰حیدرزاده۵۰۶۱۰گناباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۸۰۰۴۰۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۱حیدری۵۰۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۲حیدری۵۰۶۶۸قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۵۰۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۳حیدری۵۰۶۸۹شوط۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۸۵۰۵۸۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۴خالقی راد۵۰۶۳۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۸۳۷۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۵خندان۵۰۵۴۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۶۵۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۶خویینی۵۰۵۷۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۲۲۵۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۷خیری۵۰۵۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۸داوطلب۵۰۶۰۹شیروان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۹۷۵۰۹۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۹دستیار۵۰۵۹۴دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۴۳۷۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۰دمشقی۵۰۵۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۸۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۱دهقان۵۰۵۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۳۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۲دهقان۵۰۷۱۳ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۴۷۵۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۳دواتگران۵۰۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۱۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۴رجبی۵۰۶۵۳فامنین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۵۴۰۰۶۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۵رحیمی۵۰۵۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۶رحیمی۵۰۶۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۷رحیمی۵۰۶۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۸رشیدی۵۰۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۵۹رفیعی۵۰۶۳۰مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۰۶۵۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۰رنجبر۵۰۶۸۶صفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۷۵۵۷۳۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۱روحانیون۵۰۵۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۰۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۲روزگاری۵۰۶۰۱نمین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۲۸۰۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۳روزی طلب۵۰۵۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۰۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۴روستایی۵۰۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۵زارع۵۰۵۸۶محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۲۰۳۵۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۶زارعی۵۰۵۸۳گرمی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۰۰۲۰۵۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۷ساجدی۵۰۵۴۸اشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۷۹۷۳۱۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۸ساداتی۵۶۰۶۷۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۵۳۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶۹سپاهی۵۰۶۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۶۲۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۰ستوده۵۰۵۸۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۲۱۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۱سرداریان۵۰۵۹۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۳۱۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۲سعیدی۵۰۶۱۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۵۱۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۳سلگی۵۰۷۱۴نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۷۶۰۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۴سلمانی۵۰۵۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۵سهرابی۵۰۴۵۳بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۷۴۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۶شالو۵۰۵۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۹۶۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۷شاهرخی۵۰۷۰۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۸۴۲۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۸شریفی۵۰۶۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۹شکرخدائی۵۰۶۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۰شکوری۵۰۶۷۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۱۵۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۱شهبازی۵۰۶۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۲شهیدیزاده۵۰۴۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۳شیرزادی۵۰۵۷۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۳۸۷۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۴صابر۵۰۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۵صادقی۵۰۴۱۱سراب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۸۸۲۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۶صادقی۵۰۶۲۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۴۸۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۷صالحی۵۰۴۱۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۳۶۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۸صالحی۵۰۵۸۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۶۶۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۹صباغ کار۵۰۶۳۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۶۴۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۰صفرزاده۵۰۵۷۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۶۹۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۱صیادی۵۰۴۴۵گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۵۲۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۲طیبی۵۰۴۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۳عابدی۵۰۶۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۴عباس ابادی۵۰۶۰۵بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۵۶۰۰۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۵عباس زاده۵۰۵۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۶عبدی۵۰۵۵۷میانه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۴۳۲۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۷عربشاهی۵۰۷۰۱بیدخت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۲۰۵۹۶۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۸عرفانی۵۰۴۳۷سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۲۶۰۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۹عسکری۵۰۴۲۳بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۲۳۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۰علی لک زایی۵۰۵۵۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۵۵۲۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۱علیپور۵۰۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۲غضنفریان۵۰۵۷۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۱۲۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۳غفاری۵۰۶۷۰سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۶۶۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۴غلامی۵۰۵۶۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۲۲۵۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۵فتحی۵۰۶۰۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۹۴۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۶فرحبخش۵۰۶۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۷فردایی۵۰۶۳۹بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۰۷۷۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۸فرزام۵۰۶۹۱ری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۷۴۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۰۹فلاح۵۰۴۲۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۲۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۰فلاحی۵۰۵۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۳۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۱قانقرمه۵۰۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۳۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۲قرین۵۰۵۶۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۳۷۹۲۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۳قنبری۵۰۵۷۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۳۳۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۴کبودیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۴۰۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۵کرمانیان۵۰۵۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۶کهن۵۰۶۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۹۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۷لرنعمتی۵۰۶۵۲چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۱۰۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۸لیلوی۵۰۶۷۹شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۹۹۰۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۱۹مجتبی۵۰۵۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۸۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۰محسنی۵۰۵۷۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۴۱۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۱محمدی۵۰۶۱۱کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۰۱۵۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۲محمدی۵۰۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۳محمدی۵۰۶۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۹۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۴محمدی۵۰۶۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۵مرجانی۵۰۴۳۶شاطره۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۰۹۵۳۳۱۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۶مستوری۵۰۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۷معرفت۵۰۵۹۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۱۶۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۸مقدم۵۰۶۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۹۷۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۲۹ملکی۵۰۷۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۴۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۰منحمی۵۰۵۴۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۵۵۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۱منصوری۵۰۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۰۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۲مهرابی۵۰۵۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۷۸۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۳مهربد۵۰۵۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۵۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۴موسویشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۵موسوی۵۰۴۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۴۱۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۶موسی پور۵۰۵۵۸نقده۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۸۸۹۲۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۷موسی خانی۵۰۵۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۳۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۸می محمد صادقی۵۰۵۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۳۹نجفی۵۰۶۶۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۶۲۹۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۰نوری۵۰۶۷۸شفت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۰۵۲۴۳۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۱نیکان فر۵۰۴۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۷۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۲نیکپور۵۰۵۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۶۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۳هاشمی۵۰۶۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۵۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۴واقعی۵۰۴۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۷۹۰۴۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۵وفادار۵۰۶۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۸۹۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴۶وفادار۵۰۶۳۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۰۰۰۳۴۳۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۰۳۳۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۹۵۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲اقابابایی۵۰۲۹۴مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۹۶۵۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳باکری۵۰۳۱۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۸۵۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴بخشی۵۰۳۴۵دماوند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۳۲۰۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۵بهروزی۵۰۳۱۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۱۰۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۶پارسافر۵۰۲۹۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۰۰۵۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۷ثابت۵۰۲۹۶فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۰۱۰۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۸جوانمردیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۹جوشقانی۵۰۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۰چاهی بخش۵۰۲۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۷۵۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۱حیدری۵۰۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۲خلیلی زاده۵۰۳۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۴۴۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۳داننده۵۰۳۱۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۲۳۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۴دوقزلو۵۰۳۴۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۸۷۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۵رجبی۵۰۳۲۶مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۶۵۵۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۶رحیمی۵۰۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۷روغنی۵۰۳۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۸سالاروند۵۰۲۹۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۷۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۹ستاری۵۰۳۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۹۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۰سراج۵۰۳۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۰۹۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۱سعادت منش۵۰۲۹۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۶۴۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۲شفاعت۵۰۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۳صالحی۵۰۳۴۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۳۲۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۴صدیقی۵۰۳۱۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۹۷۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۵عظیمی نیا۵۰۰۷۲هشترود۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۱۱۲۰۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۶علوی۴۹۵۵۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۴۴۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۷علوی۵۰۳۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۸علیجانی۵۰۳۲۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۱۱۷۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۹فتاح پور۵۰۳۳۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۴۳۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۰فرخ نیا۵۰۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۱فهامی۵۰۳۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۲قربانی۵۰۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۳کاردار۴۹۰۱۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۲۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۴کشمیری۵۰۳۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۲۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۵گل محمدی۵۰۳۴۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۷۶۲۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۶محمدی۵۰۳۳۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۳۴۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۷مهدی پور۵۰۳۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۸مومنی۵۰۳۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۹نصیر دشتگل۵۰۳۱۶مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۶۳۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۰نظری۵۰۳۳۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۳۳۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۱یادگاری۵۰۲۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۳

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۵۰۲۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۰۷۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲احمدزاده۵۰۲۱۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۹۵۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳امیرخانلو۵۰۲۲۱بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۲۷۰۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۴امیری۵۰۲۴۹رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۸۳۵۰۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۵باقری۴۹۵۹۲مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۱۸۲۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۶بزرگمهر۵۰۱۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۱۹۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۷پسند۵۰۲۶۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۰۸۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۸حسن پور۵۰۲۶۰ملارد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۹۴۲۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۹درخش۵۰۲۱۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۲۷۷۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۰رحیم زاده۵۰۲۶۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۴۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۱رحیمی۵۰۳۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۲رضایی۵۰۲۷۰صفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۲۰۲۷۳۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۳رنجبر۵۰۲۱۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۲۸۱۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۴سالمی۵۰۳۳۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۶۲۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۵شعبانی۵۰۳۲۱چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۴۰۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۶شولی۵۰۱۱۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۷۲۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۷شیریان۵۰۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۸غریب۵۰۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۹فتحی۵۰۲۵۷آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۰۶۲۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۰فرمانی۵۰۲۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۱فلاحتی۵۰۳۰۷بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۳۱۰۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۲قربانی۵۰۲۹۲تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۶۰۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۳قویدل۵۰۲۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۴کمینیان۵۰۲۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۵کیلانی۵۰۲۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۶مباشری۵۰۲۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۷۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۷مریم میم۵۰۲۲۳مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۲۹۰۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۸مستمند۵۰۱۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۲۹۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲۹مطیع شرعی۵۰۲۵۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۸۴۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۰منور۵۰۲۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۳۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۱منیری۵۰۲۱۰لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۳۱۷۰۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۲مومنی۵۰۰۸۶جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۴۵۱۲۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۳هنرور۴۹۵۸۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۵۶۳۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۴وارثی۵۰۲۵۳دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۸۰۰۷۲۶۹۵۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳