دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۰۳۳۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۹۵۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲اقابابایی۵۰۲۹۴مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۹۶۵۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳باکری۵۰۳۱۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۸۵۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴بخشی۵۰۳۴۵دماوند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۳۲۰۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۵بهروزی۵۰۳۱۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۱۰۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۶پارسافر۵۰۲۹۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۰۰۵۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۷ثابت۵۰۲۹۶فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۰۱۰۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۸جوانمردیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۹جوشقانی۵۰۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۰چاهی بخش۵۰۲۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۷۵۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۱حیدری۵۰۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۲خلیلی زاده۵۰۳۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۴۴۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۳داننده۵۰۳۱۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۲۳۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۴دوقزلو۵۰۳۴۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۸۷۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۵رجبی۵۰۳۲۶مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۶۵۵۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۶رحیمی۵۰۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۷روغنی۵۰۳۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۸سالاروند۵۰۲۹۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۷۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۹ستاری۵۰۳۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۹۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۰سراج۵۰۳۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۰۹۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۱سعادت منش۵۰۲۹۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۶۴۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۲شفاعت۵۰۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۳صالحی۵۰۳۴۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۳۲۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۴صدیقی۵۰۳۱۱ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۹۷۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۵عظیمی نیا۵۰۰۷۲هشترود۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۱۱۲۰۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۶علوی۴۹۵۵۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۴۴۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۷علوی۵۰۳۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۸علیجانی۵۰۳۲۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۱۱۷۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۹فتاح پور۵۰۳۳۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۴۳۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۰فرخ نیا۵۰۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۱فهامی۵۰۳۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۲قربانی۵۰۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۳کاردار۴۹۰۱۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۲۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۴کشمیری۵۰۳۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۲۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۵گل محمدی۵۰۳۴۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۷۶۲۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۶محمدی۵۰۳۳۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۳۴۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۷مهدی پور۵۰۳۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۸۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۸مومنی۵۰۳۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۱۱۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۹نصیر دشتگل۵۰۳۱۶مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۷۶۳۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۰نظری۵۰۳۳۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۳۳۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۱یادگاری۵۰۲۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۹۰۱۰۹۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴