دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۵۰۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲اسدالهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳اسدی۵۰۰۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۰۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴اسراری۴۹۹۷۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۴۸۹۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵اکبری۴۹۹۱۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۵۸۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶اهل یرف۴۹۹۰۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۲۷۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷برزوییبروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۶۲۵۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۸بیات۴۹۹۶۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۸۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۹پازوکی۴۹۸۹۸فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۶۸۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۰پرهیزکاردزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۸۴۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۱پناهی۵۰۰۵۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۷۱۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۲تورانی۵۰۰۶۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۸۳۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۳جعفری نژاد۵۰۰۷۰مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۰۷۰۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۴چشمه روشن۴۹۹۰۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۳۶۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۵چشمه۴۹۸۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۶حسن نژاد۴۹۹۰۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۰۶۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۷حق شناسکامیاران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۱۶۵۰۶۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۸حیدری۴۹۹۵۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۳۹۰۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۹خسروی۵۰۰۵۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۸۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۰خیردوست۴۹۸۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۶۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۱دهشیریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۷۰۹۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۲دواتگران۵۰۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۳ذبیحی راد۵۰۰۶۸رودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۷۹۷۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۴رجا۵۰۰۴۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۸۱۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۵رزاقی۴۹۹۲۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۰۸۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۶روزبان۵۰۰۹۳نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۲۸۵۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۷رئوف۴۹۹۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۱۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۸زاهدی۵۰۰۷۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۳۸۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۹زنگویی۴۹۸۲۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۳۷۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۰سراجی۴۹۹۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۱سلیمانی۴۹۹۱۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۸۰۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۲شاه قلیبابل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۴۱۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۳شاهسونی۵۰۰۶۳قیدار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۶۹۰۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۴شمس الدینی۴۹۹۹۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۱۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۵شیرازی خواه۵۰۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۶صابری فرد۴۹۸۲۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۲۵۷۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۷صاحب علم۴۹۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۸صادقی۴۹۹۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۳۰۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۹صالحی۵۰۰۵۳آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۶۰۲۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۰طلاوری۴۹۹۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۰۵۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۱طهماسبی مرادی۵۰۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۲طوسیان۵۰۰۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۳ظابط زاده۴۹۹۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۴ظفری۴۹۸۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۷۹۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۵عابدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۶عاقلی۵۰۰۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۷عزیزی۵۰۰۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۸عظیمی نیا۴۹۹۸۱هشترود۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۴۹۹۷۰۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۹علی زاده۵۰۰۸۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۵۸۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۰علیپور۴۹۹۴۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۹۱۰۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵۱علیزاده۵۰۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۲علیزاده۵۰۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۳فتحی۵۰۰۵۱آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۳۶۷۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۴فخرطه۴۸۶۳۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۵۹۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۵فرح پور۴۹۸۹۱کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۷۲۲۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۶فصیح۴۹۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵۷قدان۵۰۰۷۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۴۲۷۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۸قلیزادگان۴۹۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۵۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۵۹قناعت۴۹۹۶۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۴۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۰کرمانی۴۹۹۶۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۲۹۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۱کرمانیان۴۹۸۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۱۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۲کرمی۵۰۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶۳کیهانژاد۴۹۹۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۷۰۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۴گراوند۴۹۹۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۵گورانقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۵۰۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۶لطف الهی۵۰۰۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۷۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶۷لطفی۴۹۹۷۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۱۸۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۸مالکی۴۹۹۱۹ماکو۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۹۲۲۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۹محبوبی۴۹۹۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۷۲۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷۰محسنیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷۱مرئوسی۴۹۹۵۰آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۲۸۲۰۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷۲مسائلی۴۹۷۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۷۴۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷۳معصومی۵۰۰۷۹رامسر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۴۰۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷۴مقدم۵۰۰۵۰کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۱۹۰۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷۵ملک زاده۴۹۹۱۱استهبان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۶۵۲۰۰۷۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷۶مهدیه زاده۵۰۰۹۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۳۴۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۷۷نیکویی۴۹۹۷۵بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۶۱۶۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷۸هیاریان۴۹۳۴۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۵۰۰۶۸۴۱۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۷۹یادگاری۵۰۰۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۶۰۰۸۵۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱