دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۴۹۵۷۴مریوان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۰۱۷۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲ارزانی۴۹۴۶۶ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۵۴۲۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳امانی۴۹۵۸۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۵۳۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۴بهنام۴۹۵۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵بوستانی۴۹۵۸۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۶۳۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۶پاینده۴۹۱۸۵قهستان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۷۵۷۹۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۷تواضعی۴۹۵۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۸جاجرمی۴۹۵۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۹جعفری۴۹۱۸۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۴۲۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۰حق شناس۴۹۵۵۲کامیاران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۳۲۷۰۶۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۱رحمانی۴۹۵۹۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۷۴۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۲رضایی۴۹۴۰۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۸۵۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۳ریاحی راد۴۹۵۶۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۷۷۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۴شریفی۴۹۱۶۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۱۱۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۵شمشیری۴۹۵۷۱همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۱۲۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۶شهبازی۴۹۵۷۹قرچک۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۲۲۰۱۸۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۷شیخ احمدی۴۹۵۶۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۶۶۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۸عباسی۴۹۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۹قادری۴۹۴۰۷امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۲۳۲۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۰کاظمی۴۹۵۷۸بوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۹۷۲۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۱مرجانی۴۸۹۷۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۹۸۵۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۲ملانظر۴۹۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۳نایب ولی۴۹۵۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۴نصیرزاده۴۹۵۸۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۲۴۴۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۵نصیرنیا۴۹۵۷۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۱۸۶۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۶یزدی۴۹۵۸۶پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۱۷۱۰۰۱۰۹۶۰۰۳۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶