دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل زاده۴۸۱۹۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۷۶۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲افنخار۴۸۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۶۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳امیر زاده۴۸۰۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۷۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴آق۴۸۱۹۱گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۳۴۵۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۵بازیاری۴۸۰۵۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۸۸۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۶بریار۴۸۱۸۷سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۶۴۲۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۷بهمنی۴۸۰۶۷دورود۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۵۳۵۰۶۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۸بیدگلی۴۸۱۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۰۲۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۹بینش۴۸۱۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۲۳۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۰پایی۴۸۰۵۸ری۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۱۱۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۱پور اسماعیلی۴۸۱۷۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۴۵۲۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۲تجلی۴۸۱۴۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۳۳۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۳حسینی۴۸۱۵۲گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۶۸۴۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۴حسینی۴۸۱۹۳مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۱۲۴۵۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۵حقی۴۸۱۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۶حمیدزاده۴۸۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۷خدایار۴۸۱۶۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۱۱۳۷۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۸خوشنام۴۸۱۹۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۸۵۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۹داداافرید۴۸۰۵۶ری۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۹۸۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۰ده شیری۴۷۶۹۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۸۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۱دهقان۴۸۱۵۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۴۴۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۲رحیم زاده۴۸۱۳۷لار۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۶۹۵۲۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۳رستمی۴۸۱۵۹بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۱۳۵۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۴روزگاری۴۸۰۷۰نمین۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۷۷۵۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۵روشن شاه۴۸۱۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۶رونقی۴۸۰۶۴عسلویه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۷۷۰۷۵۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۷سعیدی۴۸۲۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۳۴۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۸سهام۴۸۱۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۲۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۹شعبان نژاد۴۸۱۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۰شفیعی۴۸۲۰۳چغادک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۹۶۵۷۵۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۱شهرزاد۴۸۱۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۰۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۲صفوی۴۸۱۸۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۵۵۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۳طباطبایی۴۸۱۸۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۱۰۳۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۴قبادی۴۸۱۳۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۹۷۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۵کامروا۴۸۱۳۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۶۷۳۷۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۶کریمی۴۸۰۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۷کمالوند۴۸۱۵۱ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۱۲۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۸کهوایی۴۸۱۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۱۳۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۳۹لطفی۴۸۱۸۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۰۱۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۰محمدی مهر۴۸۱۴۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۶۶۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۱مشکینی۴۸۱۸۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۸۰۲۳۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۲معراحی فر۴۸۱۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۹۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۳موسوی۴۸۱۵۳ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۹۶۶۷۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۴میرزازاده۴۸۱۶۴تایباد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۷۱۰۵۰۹۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۵نیک نگر۴۸۰۵۳کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۰۱۰۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۶هزاره۴۵۶۸۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۲۲۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۷یگانه۴۸۰۰۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۵۴۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۸یوسفی۴۸۱۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۸۰۰۷۸۶۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳