دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۴۶۸۶۱چابکسر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۳۴۷۴۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲ابراهیمی۴۶۹۷۱گله دار۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۰۷۰۷۴۴۵۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳احسانی۴۶۹۳۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۷۰۲۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴احمدی۴۶۹۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵اسراری۴۶۹۹۳بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۵۹۱۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶اصغری۴۶۹۳۵فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۵۰۰۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷اصلانی۴۶۹۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۵۸۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۸امیدینجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۷۹۰۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۹امینی۴۷۰۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۸۱۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۰انصاری۴۶۹۲۶خمیر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۲۶۵۰۷۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۱بختیاری۴۶۹۹۸جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۲۷۲۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۲بزرگی۴۶۸۴۲اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۱۰۷۰۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۳بنکدار۴۶۹۷۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۰۵۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۴بهاری۴۶۸۵۲شازند۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۸۹۷۰۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۵بهاری۴۶۹۸۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۱۶۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۶بیشه۴۶۹۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۸۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۷پرنیان۴۶۹۷۷سرخس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۵۴۷۵۰۹۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۸پناهی۴۶۸۰۶دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۷۷۷۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۹پناهی۴۶۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۰پورداداش۴۷۰۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۳۸۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۱توکلی۴۶۹۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۴۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۲جلالی۴۶۸۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۸۱۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۳چناری۴۶۸۰۴ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۱۲۸۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۴حبیبی۴۶۸۴۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۰۶۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۵حکیمقم۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۲۷۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۶حویزاوی۴۶۸۶۷رامسر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۴۸۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۷حیدری زنجانی۴۶۹۴۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۲۸۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۸خدابخشی۴۶۹۴۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۸۲۹۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۹خشتابه۴۶۹۳۷قصرشیرین۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۸۱۷۰۶۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۳۰خضرایی۴۶۹۸۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۵۵۸۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۱دانش طلب۴۶۸۱۰آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۲۴۰۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۳۲دستوری۴۶۹۷۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۸۰۸۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۳رای نیکایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۱۷۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۴رحیمی۴۶۹۴۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۳۹۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۵زنجانی۴۶۹۹۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۴۰۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۶سالاری۴۶۸۴۸میناب۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۵۸۷۰۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۳۷سجادیان۴۷۰۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۸سعیدی۴۶۹۱۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۸۲۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۳۹سمنانی۴۶۸۴۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۷۱۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۰سهرابی۴۶۸۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۶۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۱شریفی۴۶۸۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۱۳۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۲شیرازی۴۶۹۱۱ری۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۱۱۷۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۳صدرارحامی۴۶۹۸۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۶۰۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۴طاهری۴۶۸۳۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۱۵۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۵طاهری۴۶۹۱۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۱۴۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۶طاییسمیرم۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۹۳۷۰۸۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۷عجمی۴۶۷۹۷شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۹۹۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۸عدالتی۴۶۹۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۹عماری۴۶۸۳۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۱۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۰غفوری۴۶۷۹۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۴۵۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۱فرجی۴۷۰۰۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۸۷۳۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵۲فرزام۴۶۸۶۰ری۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۸۸۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۳فقهی۴۶۹۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵۴قاسمی۴۵۳۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۵قیطاسی۴۶۹۳۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۲۵۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۶کاوسی۴۶۸۵۰دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۱۷۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۷کرد۴۶۸۶۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۷۱۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۸کردکتولی۴۶۹۳۰علی آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۳۶۰۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۹کرمی کبیر۴۶۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۰کرمی۴۶۹۷۹گوراب زرمیخ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۵۶۹۰۴۳۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶۱کریمی۴۶۸۶۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۵۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۲کیلانی۴۶۹۵۰پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۵۰۷۰۳۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶۳کیلانی۴۶۹۹۷پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۷۷۲۲۰۳۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶۴لطفی۴۶۸۱۷شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۰۵۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۵ماهیانه۴۶۸۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۲۷۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۶مجیددخت۴۶۸۹۴بستک۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۹۰۵۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۷محبی۴۶۸۲۷پاریز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۰۳۷۰۷۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۸محمدپور۴۶۸۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۹محمدنژاد۴۶۸۷۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۰۵۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۰محمدی۴۶۹۷۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۴۸۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷۱مددی۴۵۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۱۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۲مسائلی۴۶۷۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۹۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۳مسعودی۴۶۹۱۹اقلید۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۵۷۵۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۴مشکی۴۶۸۳۶دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۷۴۶۷۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۵مظاهری۴۶۸۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۹۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۶معروفیبوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۶۹۵۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۷مقدس۴۶۹۲۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۹۱۷۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۸ممتازان۴۶۸۸۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۶۶۷۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷۹مهمان روش۴۶۸۲۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۵۹۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۸۰ندیمیآستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۷۰۰۶۶۹۲۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۸۱نصرابادی۴۶۷۳۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۵۸۳۷۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۸۲هاشمی۴۶۸۲۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۵۰۰۶۰۴۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱