دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۴۶۰۷۸شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۸۴۲۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲ابراهیمی۴۶۱۳۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۴۳۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳احمدی۴۶۳۰۳تفت۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۵۵۰۰۸۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴اخلاق۴۵۷۳۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۸۴۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵اسماعیلی۴۵۷۳۷رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۵۲۰۴۶۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶افرادی۴۶۲۸۱مامونیه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۹۹۲۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷اقاجان نژاد۴۶۲۳۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۵۷۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۸اکبری نژاد۴۶۰۲۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۰۹۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۹ال نبیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۴۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۰اله وردی۴۶۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۱امیری۳۶۳۶۱جوانرود۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۳۴۲۶۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۲بابائی۴۶۱۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۳بال افکن۴۶۰۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۰۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۴برازش۴۵۷۵۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۴۰۳۲۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۵بهرام پور۴۶۰۶۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۲۹۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۶بهمنش۴۶۱۲۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۲۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۷پاک نژاد۴۶۰۱۹شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۴۲۴۷۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۸تبریزیان۴۶۰۶۴پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۶۳۲۰۳۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۹جان بزرگیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۷۹۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۰جعفری سمرقندی۴۶۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۱جلالی سریزی۴۶۱۴۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۵۶۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۲جلالیان۴۶۰۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۳جمالی۴۶۳۱۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۱۰۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۴حسن زادهآمل۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۴۶۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۵حضوری۴۵۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۶حموله۴۶۳۰۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۰۳۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۷خصالی۴۶۰۲۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۷۴۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۸خطیب۴۶۲۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۹خلیلی۴۶۰۱۴پردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۹۶۲۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۰داودی۴۶۱۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۹۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۳۱دباغ۴۶۳۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۱۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۳۲دمیرچی۴۶۰۰۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۸۸۰۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۳دهقان۴۶۰۲۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۲۳۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۴دهقانی۴۶۰۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۵راستی لاری۴۶۳۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۳۶راستی۴۶۲۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۳۷رجبی۴۶۰۵۹ایرانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۱۹۰۰۰۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۸رحمانی۴۵۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۹رز شب تاج۴۶۱۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴۰رسولی۴۶۰۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۱۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۱رشیدی۴۵۱۸۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۵۳۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴۲رضازاده۴۵۷۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۵۲۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۳رضی کاظمی۴۵۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۴رفیعیان۴۶۲۹۵فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۳۱۰۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴۵رونقی۴۶۳۱۵عسلویه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۲۲۷۷۵۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴۶رئیسی۴۵۷۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۷زاهدی۴۶۰۷۷رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۷۵۲۰۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۴۸زمانی۴۵۷۴۱رحیم آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۴۱۷۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴۹زیدابادی۴۶۰۱۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۸۶۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۰سزاوار۴۶۱۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۷۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۱سلطانی۴۵۷۴۸نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۴۱۴۰۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۲سلطانی۴۶۰۷۵نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۷۳۵۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۳شاکری۴۶۰۷۱کهنوج۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۰۱۲۰۷۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۵۴شاه ابادی۴۶۱۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۷۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۵۵شفاعت۴۶۲۵۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۴۵۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۵۶شفیعی۴۵۷۳۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۵۴۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۷شفیعی۴۶۰۳۳بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۶۳۲۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۵۸شکرانی۴۶۰۲۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۲۲۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۹شکیبا۴۶۱۱۹شوش۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۷۷۷۰۶۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۰شیروانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶۱صابر۴۶۰۶۱فومن۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۷۴۰۰۴۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶۲صادقی۴۵۷۵۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۹۷۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶۳صادقی۴۶۰۱۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۲۱۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶۴صادقی۴۶۱۲۹قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۲۰۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۵صارمی نژاد۴۶۱۴۲لار۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۰۲۵۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۶عابدی۴۶۰۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۷عابدی۴۶۳۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۸علیرضایی۴۶۱۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۴۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۹عیدی مراد۴۶۱۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷۰فداکار۴۵۷۴۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۱فلاح۴۶۲۴۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۶۷۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷۲فلاحی۴۶۰۶۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۳۳۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۳قاسمی۴۶۰۶۲امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۹۵۰۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۴قربانیان۴۶۲۹۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۴۴۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷۵کاظمی۴۶۰۰۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۶کاظمی۴۶۲۳۶بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۲۵۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷۷کرباسی۴۶۰۴۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۶۶۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۸کرمی۴۶۱۴۸برازجان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۴۲۵۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷۹کریمی۴۶۱۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۸۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۰کلانتری۴۶۱۱۸خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۰۵۲۵۰۴۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۸۱محققیان۴۶۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۲محمدی۴۶۰۳۴بازرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۳۹۸۷۵۸۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۳مرادی پور۴۶۱۳۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۲۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۸۴مرجانی۴۶۲۹۸شاطره۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۳۲۲۳۳۱۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۸۵مظفری۴۵۷۳۵ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۰۸۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۶منصوری۴۵۷۴۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۰۰۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۷مهدوی۴۵۷۴۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۶۹۹۵۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۸مهیمنی۴۶۰۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۲۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۸۹میربد۴۶۱۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۱۱۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۹۰میرزایی۴۶۲۳۳محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۱۹۶۷۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۹۱میرکریمی۴۵۷۵۰گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۱۳۷۰۰۷۰۳۰۵۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۹۲نبوی یزدی۴۶۱۲۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۶۸۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۹۳نعمت خواه۴۶۰۳۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۴۳۶۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۹۴نیک نگر۴۶۲۳۹کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۳۴۷۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۹۵هوشی۴۶۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۹۶یزدانی۴۶۱۴۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۳۸۰۰۶۳۸۸۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴