دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۰۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲احمدپورفردوس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۸۶۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳احمدپورترکمانچای۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۵۲۷۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴احمدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۱۲۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵ارکیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶اسدی نژادرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۵۷۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷اسدیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸اسفندیارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹اسکندریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰اسلامیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۹۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱اسماعیلیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۳۶۲۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۲افتخاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۳اله وردیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۷۱۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۴امیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۵اونقبندرترکمن۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۳۸۷۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۶بابائیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۷بردبارفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۱۳۳۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۸بهرامپورکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۵۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۹بهرامیفارسان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۴۵۷۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۰بهنامتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۱بیگیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۲پارساشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۳پور سیدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۴پولادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۷۱۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۵پیرانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۰۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۶پیروزیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۳۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۷ترکاشوندبروجرد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۱۰۱۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۸ترکاشوندکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۹۸۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۹تفرشیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۰تقی پورجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۶۱۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۱جوادی شریفشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۲۴۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۲چلمنشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۳حامدی یکتاتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۴حسن زادهفارسان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۲۰۵۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۵حسنلوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۷۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۶حسینینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۸۹۷۱۰۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۷حسینی ایزدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۸۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۸حق پناهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۹حقیقیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۲۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۰حمیدیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۲۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۱خاکپور مقدمتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۲خالصیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۷۵۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۳خلیقتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۴خنجیپارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۳۵۰۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۵دشتیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۰۰۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۶دهشیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۷دیناشیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۱۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۸رحمانیرودهن۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۹۳۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۹رحیمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۱۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۰رستمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۱۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۱رضاپورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۲رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۳رضوان نیاکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۴۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۴رئوفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۵زارعیخارک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۱۱۰۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۶زرگرانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۱۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۷زهره وندری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۸۲۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۸سالکشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۶۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۹سامانی پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۱۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۰سلطانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۵۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۱شجاعیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۷۸۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۲شریفیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۸۹۹۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۳شعبانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۴شکرالهیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۵۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۵شکریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۶صابریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۷صفاجواصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۱۱۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۸صمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۸۹۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۹طالبیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۹۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۰طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۳۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۱طیبیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۲عابدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۳عباسیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۴عربشاهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۱۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۵عطاییقروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۷۵۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۶عظیم دوستتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۷عظیمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۸علاییواجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۷۶۷۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۹علائیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۰علی ابادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۱علیجان تبارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۲عینعلیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۴۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۳فرجیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۴فرحانیتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۰۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۵فروتنکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۴۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۶قادریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۶۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۷قبادیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۵۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۸قراگزلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۷۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۸۹قنبرزادگانماکو۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۶۳۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۰قویدلتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۸۹۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۱کاظمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۲کرم نژادبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۵۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۳کرمانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۳۷۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۴کرمیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۰۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۵گیاهیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۸۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۶لبافاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۳۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۷لطیفیپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۲۹۴۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۸محمد زادگانلشت نشاء۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۷۰۵۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۹۹محمدیهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۶۹۹۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۰محمدی اصلتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۱مددیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۴۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۲مدیرروستاکمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۶۸۵۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۳مراتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۸۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۴مرادخانیآبدانان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۳۲۰۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۵مسعودیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۲۸۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۶منصوری فعالرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۹۶۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۷مهدی پناهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۸موحدشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۴۹۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰۹موسویزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۸۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۰میراحمدیمریوان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۶۹۷۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۱نجاریمهدیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۷۹۰۷۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۲نجفیاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۸۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۳نظریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۱۲۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۴نوازیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۴۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۵نوروز پورنور۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۹۸۲۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۶نوروزیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۱۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۷نیکخواهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۸همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۱۰۰۲۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۱۹واحدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۵۰۰۹۵۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵