دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم نژاد۳۸۶۴۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۱۶۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲ازاد۳۸۸۹۵شیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۴۷۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳اسدپور۳۸۶۹۱نور۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۵۷۰۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴اسم خانی۳۸۷۲۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۸۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵اشرفی۳۸۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶افشار۳۸۹۷۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۶۱۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۷اکبرزاده۳۸۶۷۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۷۹۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۸امام وردیان۳۸۹۷۴ابهر۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۵۹۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۹امیری۳۸۶۷۴عسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۵۸۲۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۰امینی۳۸۹۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۶۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۱ایمانفر۳۸۶۴۲سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۳۰۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۲بدری۳۸۹۸۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۷۹۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۳بلوکی۳۸۸۹۲چالوس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۳۷۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۴پیشاهنگ۳۸۹۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۰۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۵ترابی۳۸۸۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۶جعفرپیشه۳۸۹۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۰۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۷حسن زاده۳۱۶۹۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۰۷۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۸حسینی۳۴۱۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۷۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۹خردمندان۳۸۶۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۰داوری۳۸۳۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۱رضازاده۳۸۸۹۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۲۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۲رضائی۳۸۶۲۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۹۱۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۳روزگاریان۳۸۷۱۶میبد۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۲۶۰۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۴ریکی۳۸۶۷۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۹۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۵زحمتکش محمدی۳۸۹۸۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۹۰۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۶زمانی۳۸۶۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۷ساربان۳۸۹۵۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۷۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۸سرابچی۳۸۹۸۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۷۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۹سرکیس۳۸۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۰سعیدی۳۸۶۲۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۵۰۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۱شهبازی۳۸۶۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۲صباغ۳۸۴۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۳طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۰۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۴طباطبایی۳۸۸۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۸۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۵طهماسبی۳۸۸۹۳فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۲۶۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۶علاء سبزپوش۳۸۶۲۵ری۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۴۷۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۷علی لمتری۳۸۸۸۸رامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۵۱۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۸عمادی۳۸۸۸۹مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۰۳۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۹فراهانی۳۸۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۰فقه نبی۳۸۶۳۷مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۲۸۰۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۱کاردان۳۸۹۶۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۳۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۲کاوسی۳۸۷۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۸۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۳کنجوری۳۸۸۹۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۴۹۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۴ماپار۳۸۹۸۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۱۸۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۵متقیان۳۸۹۶۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۹۲۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۶محمدی۳۸۹۴۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۳۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۷مطوری۳۸۶۲۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۸۲۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۸ممی پور۳۸۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴۹میرزائی۳۸۷۲۲ری۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۶۷۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۰میرزائیان۳۸۹۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۸۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۱میرعظیمی۳۸۶۴۴آباده۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۲۵۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۲نظری۳۸۶۹۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۱۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۳نوروزی۳۸۶۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۹۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۴نیکروش۳۸۸۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۳۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۵ولایی۳۸۹۸۹شهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۷۶۶۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۶ویسی۳۸۷۱۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۴۰۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۷ویسی۳۸۹۴۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۲۱۷۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۸هادی پور۳۸۹۶۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۷۷۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۵۹هاشم خانی۳۸۶۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۳۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶۰هرندی۳۸۸۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۱۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶۱همتی۳۸۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۸۰۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶۲هوشیار۳۸۶۳۶کومله۲۰۱۲۸۰۰۰۸۱۰۰۷۸۱۴۰۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۹