دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۳۶۹۰۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۸۲۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲احمدی۳۶۹۰۲ایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۵۰۲۰۳۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳ارشادی۳۶۹۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۴۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۴اسماعیلی۳۶۸۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۵اقاجان نژادچاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۸۲۹۲۴۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۶اقاجان نژاد۳۶۹۱۷چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۲۵۵۴۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۷امینی۳۶۹۲۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۳۷۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۸امینی۳۶۹۲۹برازجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۲۶۷۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۹انوری۳۶۹۲۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۱۶۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۰بلقدر۳۶۸۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۱توکلی۳۶۹۱۲ازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۱۴۷۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۲جریده۳۶۹۲۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۰۵۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۳جوادی۳۶۸۶۶خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۳۶۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۴حیدریان۳۶۸۸۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۷۹۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۵رحمتی۳۶۸۹۴ایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۸۳۰۰۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۶رحیمی۳۶۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۷رستخیز۳۶۹۱۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۵۹۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۸روحی پور۳۶۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۹صدرارحامی۳۶۹۲۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۸۱۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۰طاهرخانی۳۶۹۲۴تاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۹۰۷۰۳۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۱عزت یزدی۳۶۸۹۶کیش۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۴۶۷۲۰۷۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۲عسگری۳۳۵۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۳غلامی۳۶۸۸۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۳۸۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۴فدوی پور۳۶۹۰۵شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۰۴۰۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۵کاظمی۳۶۸۹۱گناباد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۱۷۲۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۶کرمانی۳۲۶۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۴۷۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۷کریمی۳۶۸۶۸گله دار۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۴۸۲۷۴۴۵۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۸لطیفی۳۶۹۰۷پردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۵۷۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۹محسنی۳۶۸۹۷اقلید۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۲۸۰۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۰مرادی پوراقلید۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۸۱۸۵۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۱مظفری۳۶۹۱۴رامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۰۶۵۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۲مکی۳۶۸۹۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۸۴۰۷۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۳ملکی زاده۳۶۹۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۵۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۴موسوی۳۶۹۲۸اصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۹۳۲۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۵ندیمی۳۶۹۰۶آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۴۸۸۷۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۶نژادبقال۳۶۸۸۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۸۰۷۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۷نظری۳۶۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۶۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۸نیک پور۳۶۸۸۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۶۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۹یوسفی نیا۳۶۹۰۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۰۵۷۴۹۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵