دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۳۰۲۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲اسلامیشیرگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۰۶۷۴۷۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳اعتدالیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴اکبرپورنهاوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۳۲۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵اکرمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۴۲۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶امیریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷بختیاریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۷۶۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸بهشتیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۸۴۷۰۵۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹بیاتزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۳۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۰پریشانکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۷۳۲۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۱پیغمبریبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۶۷۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۲تحیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۸۴۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۳ترابیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۶۲۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴تفکرکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۳۱۰۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۵جدیدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۶جلالی سریزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۵۸۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۷جلیلوندمیمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۲۸۲۰۸۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۸جمشیدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۴۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۹جهانگیربندرترکمن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۵۶۲۰۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۰جوادیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۲۵۲۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۱چنگیزی اشتیانیآشتیان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۲۱۵۰۳۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۲چهارمحالیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۸۲۷۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۳حاج امینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۴حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۵حاجی زادهقاین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۸۰۲۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۶حسین پوراصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۵۷۵۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۷حسین پورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۴۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۸حسین پوربیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۹۶۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۹حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۰حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۱حقکرداررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۸۸۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۲حمدانیانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۳حمدانیانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۷۷۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۴حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۴۴۲۷۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۵حیدریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۴۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۶دهقاندیواندره۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۲۷۰۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۷دهقانینوش آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۶۰۰۸۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۸رافعینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۵۱۷۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۹رحیمیآشخانه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۹۱۰۰۹۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۰رحیمیلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۴۷۲۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۱رضاییقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۱۹۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۲رفیعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۰۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۳رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۷۴۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۴رهبریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۵روزی طلبری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۲۰۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۶روشن قیاسدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۶۸۲۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۷زمانیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۱۸۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۸سرلکالیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۱۶۲۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۹سعادت پورنقده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۶۵۷۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۰سلیمانییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۷۹۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۱سهرابیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۳۷۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۲شفیعیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۵۳۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۳شوکتیانایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۵۳۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۴شیخیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۵صادقیخوانسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۰۰۰۰۸۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۶صفریدره شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۳۶۰۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۷طاهریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۷۵۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۸طباطباییبرزک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۳۴۷۸۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۹عباسیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۷۹۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۰عباسی پورگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۰۸۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۱عربخورزوق۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۸۱۵۸۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۲علیانبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۶۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۳علیزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۴غفاریقرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۳۳۵۱۸۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۵فاطمه نیاآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۰۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۶فیروزهبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۸۵۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۷قدیمیانخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۹۹۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۸قربانیفلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۱۰۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۹قربانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۰کریمقاسمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۱کریمیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۸۶۰۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۲کریمیخوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۷۰۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۳کوهساریخان ببین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۵۹۲۴۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۴گودرزیدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۹۵۵۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۵مبینتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۶محمدی فراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۷۴۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۷محمدی فراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۹۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۸محمودیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۹مرادیرزن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۰۱۲۶۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۰مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۴۹۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۱مطلاییدامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۷۲۰۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۲مظاهریتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۴۱۰۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۳مغروراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۶۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۴مقصودیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۵۵۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۵مکوندیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۶۳۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۶ملکوتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۷منصوریخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۹۲۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۸مهین خیلهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۱۴۵۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۹موسویکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۶۱۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۰ناصرسعیدکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۱۲۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۱نبوی یزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۵۲۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۲وحدانیاوز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۰۸۷۷۴۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۳ویسهبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۴۳۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۴یوسفیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۲۲۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸