دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۰۳۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲اختیاریفومن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۶۴۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳ارجاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۶۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴اسماعیلیهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۸۶۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵اشرفیبندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۱۳۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶افرادیمامونیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۳۱۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷اقاباقریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۶۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸التجاییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۹۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹امانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۰امیریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۵۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۱باباییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۹۹۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۲بارانیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۸۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۳بانشیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۴بدل زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۴۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۵بشارتلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۹۴۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۶بیاتیزاویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۱۲۰۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۷پایندهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۳۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۸تسلیمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۷۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۹تقویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۲۲۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۰توسلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۸۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۱توکلیخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۵۸۷۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۲تیموریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۵۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۳جابریشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۵۱۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۴جلفاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۵جمشیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۶حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۷حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۸حسن نژادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۹حمامیپیشوا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۸۴۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۰خامسیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۱۹۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۱خداییورزقان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۶۷۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۲درهی نژادمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۳درودیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۴دهقانیقدمگاه-خراسان رضوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۰۰۰۹۳۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۵دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۶۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۶رحیمیفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۳۶۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۷رشادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۸رشدیهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۹۶۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۹رضوانینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۷۱۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۰رضویسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۲۶۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۱رنجبرآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۲۴۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۲رونقیعسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۳۲۲۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۳زمانیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۵۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۴زینلینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۴۹۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۵سپیانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۲۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۶سعیدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۱۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۷سلیمان زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۸شجاعیاننور آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۲۴۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۹شعبانیبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۴۳۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۰شینیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۹۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۱شیوهدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۷۰۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۲صالحشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۴۸۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۳صالحی پورارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۲۰۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۴طباطباییمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۵عباسیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۱۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۶عباسیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۸۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۷عبدالههی زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۱۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۸علادی پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۰۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۹علاییواجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۷۴۵۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۰علئیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۱فتحیفریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۸۱۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۲قاضیاردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۵۷۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۳قدمیعسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۶۰۷۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۴قراگزلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۰۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۵قنبرپورلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۳۹۷۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۶قنبریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۸۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۷قهرمانیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۶۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۸قیاسیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۹قیاسیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۲۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۰کریمیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۲۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۱کیقبادیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۳۷۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۲گرامیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۴۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۳گلشاییتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۴۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۴گلوانیخوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۰۲۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۵گودرزی منشداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۸۲۲۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۶لالمیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۱۰۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۷محمودیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۳۸۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۸مرادیملایر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۶۲۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۹مرادیکوار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۰۷۵۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۰مطهریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۱مقامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۲مقصودیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۳ملاحسنیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۹۵۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۴منیریلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۷۹۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۵موسوی پورساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۶میزانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۰۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۷نازنینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۸نصرت پورایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۹۸۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۹نوذریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۴۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹۰هباسیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۸۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹۱یگانهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵