دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۷۹۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲اسمعیلیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۳۵۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳اسمندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴اکبرزادهکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۹۷۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵اکبریآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۷۷۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶ایوانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۵۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷باقریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۸باقریلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۸۹۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۹بزرگیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۰بیکییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۵۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۱بیگیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۲پوررکنیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۲۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۳پویاشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۶۹۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۴پیله ورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۷۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۵جاویداناهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۶جعفریایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۲۴۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۷جوانمردیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۸۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۸جودکیدورود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۶۳۲۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۹جوهریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۰چشمهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۱حامدیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۷۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۲حضرتیکمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۱۵۲۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۳حضوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۴خدادادیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۵۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۵خدایوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۳۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۶خشتابهقصرشیرین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۶۴۰۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۷خوش اخلاقتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۸دریاییمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۰۳۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۹رزاقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۰ریاحیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۴۶۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۱ریحانیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۴۵۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۲زینلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۳ستاریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۲۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۴ستودهسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۳۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۵شایستهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۳۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۶شیرمحمدیاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۴۱۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۷شیروانیساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۶۶۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۸صلاحیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۸۸۰۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۹صلواتیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۹۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۰عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۱۴۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۱عسگریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۷۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۲علاف زادهبندرلنگه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۶۷۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۳علی مددکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۹۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۴عمادیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۸۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۵عمادیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۵۲۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۶غلامیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۸۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۷فرزاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۳۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۸فهیمینیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۰۸۲۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴۹قاسمیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۲۹۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۰کاردوستتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۳۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۱کرمیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۰۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۲کریمیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۵۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۳کشاورزمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۸۶۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۴کمالیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۶۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۵مجردرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۶محمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۸۴۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۷مقدمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۸ملاحسنیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۴۱۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۹منصورزادهاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۷۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۰مهربانیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۰۹۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۱مهریاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۵۰۴۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۲نجفیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۵۹۹۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۳نصیریشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۴۲۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۴نیکونامقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۴۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۵وثوقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۶یزدانیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۲۲۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۷یزدیزادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰۶۱۵۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۹