دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشبهیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۲۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲اعرابیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۹۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳اقاجانلوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۰۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴اکبریاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۸۹۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵اله بخشیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۵۵۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶امامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷امیدی فردتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۸انصاری فرداصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۸۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۹اوجاقلوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۰بابائی رنانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۱باقریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۵۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲بشیریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۰۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۳بنهانیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۱۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۴بهرامپوررفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۶۵۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۵بهرامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۶بیگدلیورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۲۸۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۷پدیسارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۸پیرمرزدشتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۹جاویداناهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۹۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۰حسن پوررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۵۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۱حسنیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۰۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۲حسینیشهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۵۸۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۳حسینیرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۱۵۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۴خبازیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۰۳۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۵خداوردیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۳۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۶خرمیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۹۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۷خلوتیشهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۷۹۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۸خندانساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۴۹۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۹خوبروی پاکلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۷۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۰دادویی نژادقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۸۷۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۱رایگانساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۷۴۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۲رضاییانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۱۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۳رفیعیاندزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۲۷۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۴سعیدیسوق۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۲۵۷۷۵۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۵سلیمانیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۵۳۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۶شاهوردیکبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۳۹۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۷شریفیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۳۱۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۸شکوهیفاریاب۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۰۴۲۷۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۹شهیدیمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۷۲۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۰طالبیملایر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۱۲۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۱طاهرنزادسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۲۰۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۲عرب یعقوبیزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۴۱۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۳علیاننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۷۷۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۴علیپورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۶۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۵عمرانآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۲۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۶عنبریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۷عین علی ورنوسفادرانمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۸غریب زادهبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۹۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴۹فراهانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۰فرح ابادیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۵۹۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۱فرهنگ مهراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۲فهیماصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۹۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۳قبادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۴قلی زادهمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۲۳۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۵کبیریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۴۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۶کریمیدزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۴۷۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۷کریمیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۲۴۴۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۸کریمیانشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۳۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۹کوهیمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۶۸۲۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۰گروسیاننوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۷۵۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۱گلچوبیانبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۶۸۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۲گلگاریانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۴۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۳محدثی فرمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۴محمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۵ملکیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۶مولاییهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۰۸۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۷نادریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۱۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۸نبویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۳۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۶۹نجمیپوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۰نصرتیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۰۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۱نظرینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۶۰۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۲نورپورتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۳۳۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۳هادیاننجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۱۴۳۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۴یاریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۷۲۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۵یوسفیرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۲۰۰۵۵۷۰۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۱