دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم ابادیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۱۷۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲ابراهیمیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۱۲۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳ادمیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۱۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴اردشیریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۶۵۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵اسماعیلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۸۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶اسیریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷اعرابیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۸البرزیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۹امیرابادیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۴۵۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۰انصاری فرشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۱اورعیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۰۸۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۲بابلقانینصیرآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۳۴۲۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۳بناسازشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۶۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۴بهگویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۵تجویدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۶تماشاییاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۵۹۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۷توکلیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۸ثابتتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۹جعفریری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۹۲۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۰جویینیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۶۰۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۱حاتمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۲حسنیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۰۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۳حسینعلینجف شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۵۴۵۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۴داداشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۵ربانیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۴۷۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۶رحمانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۷روشن روانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۸۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۸سالاریداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۰۰۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۹سرپوشیاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۱۱۵۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۰سرلکتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۱سریزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۵۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۲سلطانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۷۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۳سلیمانیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۹۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۴شریفیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۸۹۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۵شکوهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۰۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۶شمیرانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۷صادق زادهخلخال۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۷۶۰۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۸صالحیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۵۰۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۹صفاریگلبهار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۸۱۰۲۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۰صفرپورزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۰۲۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۱ظهیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۲عبدیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۲۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۳علیاگرداصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۹۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۴علیزادهکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۸۴۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۵علیزادهنور۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۲۴۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۶علینقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۷غلامهجاجرود(خسروآباد)۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۲۲۲۱۶۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۸غلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴۹فرالهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۰فرمانرواتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۱فرهادیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۰۷۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۲فرهمندسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۰۹۶۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۳قبادیجویبار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۸۶۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۴کریمیقصرشیرین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۳۳۰۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۵کساییاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۱۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۶کشاورزتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۷کشاورزتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۱۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۸کمایستانیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۸۱۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵۹محمدیاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۹۱۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۰مراتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۱مقصودیچمستان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۶۷۷۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۲مهدی پناهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۳مهرجردمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۶۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۴مهقانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۵موحدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۶میرزاییپارس آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۶۳۹۲۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۷میرزاییبندر گز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۷۹۷۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۸نادیزادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۳۶۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶۹نصرتیهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۰نصریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۱نظریاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۴۲۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۲نیکخواهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۳هاشم زادهقم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۵۳۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۴هوشمندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۵واقعییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۷۹۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۶ویژگانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۹۰۰۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۹