دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲احمدزادهبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۲۰۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳اخوندیرفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۰۸۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴اسدبیگیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۴۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵اسدیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۷۹۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶اسدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷اشبهیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۵۸۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸اشتریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹اصفهانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۷۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰اکبریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۸۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۱انصاریپرند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۷۵۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۲اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۹۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۳بحریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۴برهانی زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۵بشیریاسدآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۵۰۵۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۶بنداراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۲۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۷بهنامتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۸بیت سینارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۰۵۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۹بینشکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۸۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۰پازشکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۱۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۱پالیزبانکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۱۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۲پهلواندوستتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۳پورنیامشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۵۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۴تسلیمیانساری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۴۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۵ثنایی مقدمیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۶۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۶حاتمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۷حسنیگناباد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۸۷۷۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۸حسینیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۱۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۹حق دوستلار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۲۱۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۰خاکپوریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۳۶۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۱خدابخشیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۰۱۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۲خدابندهشهرضا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۶۴۵۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۳خداقلیزادهشاهیندژ۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۰۸۷۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۴خرمشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۷۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۵خزاییاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۰۰۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۶خواجوییکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۸۱۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۷دانشتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۳۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۸دشتیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۳۵۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۹دهقانیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۴۷۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۰دیزه ئیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۱راستینهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۶۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۲رحمانیلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۶۳۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۳رضاپوررضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۹۹۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۴رضاپورانفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۹۶۷۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۵رضاییتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۶۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۶رضاییماهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۱۰۰۰۷۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۷رفیعیکمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۳۲۷۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۸رنجبرانطالقان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۷۵۷۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۴۹ریاحیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۵۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۰زارعتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۱زمانیزرقان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۹۴۷۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۲ساچمه ایتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۳سامانیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۳۱۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۴سجادیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۵سرورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۸۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۶سفیدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۳۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۷سلطان زادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۶۸۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۸سلطانی ثانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۵۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۹سلیمانزادهمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۹۴۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۰سهاماصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۱سیدحسین خانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۲شاهزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۳شریفیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۱۰۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۴شفقتیحسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۹۱۰۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۵شگفتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۴۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۶صیادیلشت نشاء۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۲۵۷۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۷طاهرزادهخوی۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۷۷۰۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۸طباطباییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۹طباطباییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۶۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۰عسگریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۴۱۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۱علی خانیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۲عماریبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۹۸۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۳غفاریآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۷۴۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۴غلامزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۵فداییهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۹۶۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۶فرزانهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۲۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۷فیروزیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۴۴۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۸قادریانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۱۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۷۹قاسمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۰قدرتیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۵۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۱قربانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۲کاظمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۳کرامتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۴کردایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۳۲۲۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۵کرمانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۶کریمیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۶۱۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۷کوشششیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۴۲۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۸محجویانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۸۹محمدی الستیبناب۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۹۲۲۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۰مذاقیآستارا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۷۲۰۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۱مرادیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۹۳۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۲مردانیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۷۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۳مرزجوانیپرند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۶۰۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۴مصلایی پورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۸۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۵مقدملواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۱۹۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۶منصوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۷منصوریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۴۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۸منفردساری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۷۱۶۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۹۹موسویگرمسار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۳۹۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۰ناویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۲۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۱نجفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۸۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۲نجفیخشکبیجار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۵۸۹۰۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۳نوبهارتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۶۶۰۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۴نورانیمراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۳۹۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۵نیازیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۰۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۶نیکخواهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۰۷هاشمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۸۰۰۷۱۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۸