دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپورفردوس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۵۴۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲احمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳ادیب پوربندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۱۸۵۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴اسبوچیننکا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۶۵۵۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵اسدیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۱۸۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶اکبریمیمند-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۲۰۰۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷الحسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۱۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۸امیریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۳۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۹ایزدیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۹۴۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۰بهرامیچالوس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۲۵۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۱بیاتیمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۴۰۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۲پورسیفیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۰۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۳پیلورشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۸۷۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴ثابتفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۷۷۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۵جعفریاناندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۴۶۵۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۶جوادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۷چمنتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۸حبیبی زادهورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۲۳۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۹حسنیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۸۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۰حسینیرویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۸۳۲۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۱حسینیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۰۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۲حسینیانکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۳۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۳دهقانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۴راستیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۲۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۵راستیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۸۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۶رزینراور۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۱۷۵۰۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۷رئیسیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۳۹۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۸زارعشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۹زارعیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۵۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۰زرقامیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۹۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۱سعادتمندجم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۰۶۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۲سلطانیاناردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۱۴۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۳سلیمانیکبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۵۶۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۴شاملوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۵شریعتیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۲۲۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۶شمسیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۱۵۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۷شمشیریآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۰۱۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۸شیرازیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۱۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۳۹صابرییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۰۷۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۰صادقیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۶۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۱صارمیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۹۹۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۲صدریخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۳۸۲۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۳طاهرنژادیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۸۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۴طاهریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۵طراوتیاناستهبان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۴۴۰۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۶عاشوریانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۷عبدالهیساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۷۱۲۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۸غلامیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۴۷۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۹فرجیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۰فرصتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۱فلاحکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۵۱۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۲فلامرزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۳قالیچیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۹۰۹۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۴قلعه بینلیسار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۶۱۷۴۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۵لطفیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۹۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۶محامددوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۲۶۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۷محسنیگلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۲۷۵۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۸محمدپورقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۴۵۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۹محمدخانیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۵۹۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۰محمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۱مرادیتویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۴۹۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۲مسعودیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۰۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۳مقیماننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۷۷۲۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۴ملاحسینیبافق۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۳۳۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۵منصوربهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۱۶۴۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۶میرزازادهصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۴۶۸۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۷میرزاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۴۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۸میزانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۵۸۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۹نژادباقرلومار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۶۳۰۶۹۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۰نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۵۸۰۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۱نوریبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۳۶۶۷۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۲نوری زادهآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۶۹۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۳نیک نگرکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۱۹۶۵۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۴هندیجانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۲۱۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۵یادگاریدره شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۸۴۵۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۶یونسیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۲۰۰۵۸۷۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۲