دسته‌بندی نشده

بخشی از ارسالی های سفارشات ۶ و ۷ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۶۹۹۷رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۰۰۷۰۴۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲اسدی۵۶۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۵۲۳۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳الهاکی ۵۶۹۱۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۹۱۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴انوری۵۶۹۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۵باسوری۵۶۸۶۵بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۳۸۰۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۶بهاردوست۵۶۸۳۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۶۵۲۰۰۸۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۷بهزادی۵۶۹۷۵زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۴۸۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۸بیدکی۵۶۸۹۵مهریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۲۶۵۰۸۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۹پرهامیان۵۶۶۷۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۱۵۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۰ترامشلو۵۶۶۷۲گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۵۰۲۰۰۳۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۱توکلی۵۶۹۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۷۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۲حقانی۵۶۹۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۷۱۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۳حیدری۵۶۸۴۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۶۹۵۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۴خدایی۵۶۷۶۳هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۳۵۳۲۰۵۴۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۵خسرونژاد۵۶۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۶خسروی۵۶۹۴۸اردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۲۷۲۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۷خلیلی۵۶۹۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۸خیرخواهرفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۵۴۵۰۰۰۷۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۹درون۵۶۸۹۱بردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۵۸۷۷۵۵۴۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۰دواتگرزاده۵۶۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۱زارع۵۶۹۰۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۸۱۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۲سعیدی۵۶۹۶۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۵۱۲۷۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۳سلطانی۵۶۹۸۸ری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۱۷۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۴شاکری۵۶۷۹۳مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۸۴۸۰۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۵ضیاپور۵۵۹۹۵قوچان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۷۶۰۰۹۴۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۶طاهریان۵۵۲۳۰سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۳۸۵۵۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۷عزیززاده۵۶۹۷۳قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۶۰۷۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۸عقیق۵۶۹۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۹علیمردانی۵۶۹۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۳۸۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۰عمرانی۵۶۹۲۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۷۱۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۱فاضل مقدم۵۶۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۵۴۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۲فرج زاده۵۶۹۳۷ماکو۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۱۶۵۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۳فرشتهیزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۳۷۴۷۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۴فیروزی۵۶۹۰۲محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۵۰۰۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۵کاظمی۵۶۶۱۴بوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۳۶۴۰۰۵۹۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۶کامیار۵۶۹۴۴سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۳۳۰۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۷کلانتریان۵۶۵۲۴پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۴۳۷۱۶۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۸مجاهد۵۶۹۷۱مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۵۹۵۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۹محمدنژاد۵۶۹۹۳قاین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۲۷۷۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۰محمودنیا۵۶۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۱۱۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۱مخبریان۵۶۸۷۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۸۶۷۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۲مردانی۵۶۹۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۹۷۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۳مشعوف۵۶۸۹۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۳۹۶۲۰۰۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۴مقصودی۵۶۹۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۵۳۴۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۵نصیری۵۳۸۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۶نوروزی۵۶۹۵۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۴۲۲۲۰۰۸۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۷نیکدل۵۶۹۳۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۸۲۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۸هاشمی۵۴۹۴۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۷۹۰۶۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۴۹وجدی۵۶۹۸۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۴۰۰۸۰۶۰۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸