دسته‌بندی نشده

بخشی از ارسالی های سفارشات ۴ بهمن

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۷۱۷۰۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۸۲۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲اسماعیلی۷۱۵۹۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳اسماعیلی۷۱۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴اسمعیلی۷۱۷۱۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۴۱۵۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵اطمانی۷۱۷۱۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۹۴۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶اعرابی۷۱۵۴۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۴۴۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷اکبری۷۱۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸الیکایی۷۱۶۸۵چالوس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۳۱۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹امامقلی۷۱۷۲۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۰۶۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۰امیدپناه۷۱۶۳۹ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۹۶۰۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۱امیری۷۱۷۰۸مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۸۴۰۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۲باطنی۷۱۷۶۸ساوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۹۹۲۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۳بختیاری۷۱۵۸۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۱۳۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴بهادرزهی۷۱۸۰۸چابهار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۶۲۵۰۹۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۵بهروز۷۱۷۴۹بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۴۲۶۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۶بهشتی۷۱۶۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۷تخدار۷۱۶۶۴دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۴۶۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۸ترک ۷۱۶۲۴نور۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۱۸۷۰۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۹توانگر۷۱۵۹۱زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۶۳۷۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۰جعفری۷۱۷۳۴دره شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۶۴۵۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۱جلالی۷۱۰۰۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۴۲۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۲حسینی۷۱۶۸۶مهریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۵۴۲۰۸۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۳حق خواه۷۱۷۸۴دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۲۰۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۴خادمی۷۱۷۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۵خانی۷۱۷۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۶خجسته۷۱۷۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۷خزرابادی۷۱۶۹۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۷۵۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۸خسروشاهی۷۱۸۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲۹خیری نژاد۷۱۸۰۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۲۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۰دادگری۷۱۶۲۷مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۷۴۵۰۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۱دامن کشان۷۱۷۹۰لار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۴۰۵۰۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۲دستوری۷۱۷۳۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۵۰۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۳ردایی۷۱۷۲۵مرزن آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۶۵۰۴۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۴روی دل۷۱۵۸۷سیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۰۰۰۰۴۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۵زارع۷۱۷۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۶سازور۷۱۷۹۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۸۶۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۷سنایی۷۱۵۳۲رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۱۱۲۰۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۸شامیزاده۷۱۸۰۷قم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۱۴۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۹شجاعیان۷۱۷۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۰شعبانی۷۱۵۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۱صبحی۷۱۵۴۴اهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۸۷۲۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۲صداقت۷۱۸۰۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۲۵۲۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۳صدری۷۱۵۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۴صدیقی راد۷۱۷۱۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۱۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۵صفرپور۷۱۷۹۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۲۴۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۶ضیایی۷۱۰۲۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۹۳۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۷طالبی۷۱۵۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۸عبدی۷۱۷۰۵جم۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۰۸۰۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۹عسگری۷۱۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۰علیمحمدی۷۱۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۱غفاری۷۱۶۸۴بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۹۸۰۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۲فرجی۷۱۶۴۴باروق۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۸۵۲۵۹۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۳فرجی۷۱۷۶۰محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۱۰۰۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۴فرهمند۷۱۷۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۵فقهی۷۱۷۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۴۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۶فلاح۷۱۶۲۸سنگر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۷۳۲۴۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۷قربانی۷۱۵۸۱سنقر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۳۳۵۰۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۸قنبری۷۱۵۳۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۱۰۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۵۹کابلی۷۱۶۶۱دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۴۴۸۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۰کارگر۷۱۷۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۱کاظمی۷۱۷۲۱پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۳۹۰۰۳۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۲کاظمی۷۱۷۴۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۰۱۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۳کدخدا۷۱۷۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۴کرانی۷۱۵۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۵کریمی۷۱۷۱۶بوکان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۵۱۷۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۶کیائی ابکنار۷۱۷۱۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۳۴۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۷لقایی زاده۷۱۷۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۸۸۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۸متین۷۱۶۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۶۹محرمخانی۷۱۶۹۷ابهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۶۵۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۰محمدی۷۱۶۸۸نصیرشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۲۸۲۳۱۱۳۰۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۱محمدی۷۱۷۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۶۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۲محمدی۷۱۸۰۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۴۳۷۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۳مرادی۷۱۵۴۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۵۷۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۴مصطفوی۷۱۶۴۷دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۳۲۷۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۵مظاهری۷۱۶۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۶مقدم۷۱۷۰۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۲۰۲۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۷ملاحسینی۷۱۷۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۱۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۸مهدوی۵۱۸۰۶ازنا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۲۲۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷۹موسوی۷۱۷۳۳ری۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۲۱۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۰موسویون۷۱۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۷۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۱نامداریان۷۱۵۴۱چادگان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۰۴۳۰۰۸۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۲نجاریان۷۱۷۱۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۹۸۶۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۳نجفی۷۱۷۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۷۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۴نجفی۷۱۸۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۳۳۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۸۵نظری۷۱۶۲۹آبدانان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۱۰۱۲۸۵۳۰۰۶۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵