دسته‌بندی نشده

بخشی از ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابارشی۸۰۶۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲احتشام نیا۸۰۴۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳احمدی۸۰۵۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴احمدی۸۰۵۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۲۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵اذرشب۸۰۵۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۹۰۲۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶ارامی۸۰۵۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷ازمون۸۰۴۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸اسداللهی۸۰۴۵۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۳۵۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹اشکانپور۸۰۵۳۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۶۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰افرادی۸۰۵۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۱افضلی۸۰۵۲۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۰۵۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۲افقریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۸۹۷۷۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۳اکبری۸۰۴۲۴بناب۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۸۵۵۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۴امیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۵امیری۸۰۵۷۰زابل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۸۱۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۶اوصانلو۸۰۵۶۹کرسف۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۲۷۷۴۵۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۷اهنگری۸۰۴۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۸بابااوغلی۸۰۴۹۸میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۷۱۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۹بخشی۸۰۴۵۸رودهن۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۶۷۷۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۰بهگویتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۸۷۶۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۱پناهی۸۰۵۷۵درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۷۹۰۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۲پورعلی۸۰۷۱۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۶۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۳پوستینی۸۰۳۹۷بجنورد (خراسان شمالی)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۱۷۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۴توکلی۸۰۴۷۱یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۸۹۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۵جزینی۸۰۵۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۶جعفری۸۰۵۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۷جلدکار۸۰۴۵۳گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۸۸۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۸حاجی پور۸۰۵۱۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۰۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۹حجتی۷۹۶۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۰حسن زاده۸۰۴۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۳۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۱حسنی۸۰۴۱۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۱۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۲حسین زاده۸۰۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۳حقیقی۸۰۱۸۰هشتگرد (البرز)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۴۳۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۴حنیفه۸۰۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۵حیدری۸۰۷۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۱۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۶خادم۸۰۶۱۸دورود۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۸۶۰۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۷خاک نژاد۸۰۴۱۷کاکی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۷۴۷۷۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۸خلیقی۸۰۵۱۰قرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۰۲۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۹خلیل زاده۸۰۴۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۱۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۰دانشیار۸۰۶۹۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۳۲۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۱دبستانی۸۰۵۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۲راجی۸۰۵۸۰پرند۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۸۸۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۳رجایی۸۰۶۹۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۸۶۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۴رخشانی۸۰۵۸۴چابهار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۰۳۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۵رستگار۸۰۴۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۳۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۶رشیدی۸۰۴۵۷کیش۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۰۰۷۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۷روستائی۸۰۴۴۷شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۰۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۸ریحانی۸۰۵۴۸بجنورد (خراسان شمالی)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۳۸۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۹ساوه ای۸۰۵۷۲چمران-خوزستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۳۴۷۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۰سلطانی۸۰۵۳۷اقبالیه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۵۶۲۳۴۱۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۱سلیمی۸۰۷۰۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۳۷۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۲شجاعی۸۰۵۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۷۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۳شوکتی۸۰۴۲۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۵۴۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۴شیرازی پور۸۰۷۲۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۵۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۵شیری۸۰۶۸۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۵۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۶صاحبی۸۰۵۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۷صادقی۸۰۴۹۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۷۷۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۸صفدری۸۰۵۸۵نقده۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۷۰۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۹طاهرخانی۸۰۴۳۱تاکستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۳۴۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۰طاهری۸۰۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۱طهماسبی۸۰۵۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۵۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۲عسکری۷۳۰۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۸۸۷۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۳غلام قاسمی۸۰۷۱۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۹۳۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۴غلامی۸۰۶۸۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۹۶۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۵غنی پور۸۰۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۶فاضل هاشمی۸۰۵۲۷کوهبنان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۶۸۲۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۷فانی۸۰۵۲۳مهرشهر (البرز)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۲۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۸فتحعلی۸۰۶۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۹قاسم پور۸۰۶۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۰قاسمی۸۰۴۵۹نور۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۰۱۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۱قدرتی۸۰۶۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۲۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۲قدریبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۱۰۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۳قربانی۸۰۶۸۳تاکستان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۷۶۵۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۴قرشی۸۰۵۵۰تفت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۹۹۲۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۵کجوریشهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۷۵۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۶کرامتی۸۰۵۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۴۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۷کرمی۸۰۶۶۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۹۱۳۰۰۰۷۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۸کریم نژاد۸۰۵۵۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۲۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۹کریمی۸۰۳۳۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۶۴۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۰کفائی۸۰۵۳۸اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۵۸۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۱کیا۸۰۵۴۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۶۰۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۲کیهانی۸۰۵۵۳رامسر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۴۸۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۳گرجی زاده۸۰۵۴۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۶۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۴محسنی۸۰۵۲۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۵۷۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۵محمدی۸۰۵۶۵درگز۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۸۶۵۵۰۹۴۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۶مرغوبتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۴۶۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۷مسعودی۸۰۷۱۶چالوس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۴۴۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۸مسلم خانیری۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۵۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۹معاضدی۸۰۵۸۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۸۷۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۰معصومی۸۰۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۱منتخبی۸۰۵۰۸خلخال۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۴۲۱۵۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۲موسوی۸۰۴۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۳مومن نیا۸۰۴۵۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۰۱۰۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۴مهرزاد۸۰۴۲۷سلماس۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۴۵۰۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۵ناظری۸۰۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۶نبوغی۸۰۵۲۲سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۸۱۵۷۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۷نگارش۸۰۵۸۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۷۸۹۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۸نوبری۸۰۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۹۹نور۸۰۵۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۲۸۵۴۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۰نیازی۸۰۴۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۲۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۱وطن خواه۸۰۵۳۲فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۳۷۸۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۲هاشمی۸۰۵۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۰۹۹۰۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۳هویزاوی۸۰۴۴۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۶۵۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۴یارمحمدی۸۰۴۲۶بجنورد (خراسان شمالی)۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۲۲۳۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۰۵یونسی۸۰۵۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۵۰۰۱۰۱۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۱۴