دسته‌بندی نشده

ارسالی ها سفارشات ۱۸ تا ۲۰ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۵۹۰۷گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۴۶۰۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲اتحادی۹۵۹۹۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۶۳۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳احمدی۹۵۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴اسماعیل زاده۹۶۰۵۰سرخس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۸۶۵۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵اصفهانی۹۶۰۲۳دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۹۹۷۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶افشار۹۵۸۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷اقتصادی۹۵۹۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۲۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸امینی۹۵۹۰۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۲۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹امینی۹۵۹۱۰قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۸۱۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰ایمانی۹۵۸۶۹تجریش۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۴۸۵۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۱آقانبی۹۵۹۳۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۸۰۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۲باباجانی۹۶۰۳۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۹۲۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۳بابایی۹۶۰۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۴بابایی۹۶۰۲۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۷۴۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۵باقری۹۶۰۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۶باقری۹۶۰۳۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۹۷۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۷بخشی۹۵۹۰۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۱۷۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۸بخشی۹۶۰۱۷میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۱۱۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۹برآبادی۹۵۹۹۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۳۰۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۰بکرائی۹۵۹۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۵۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۱بنی اسد۹۵۹۹۶محلات۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۸۲۷۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۲تاباق۹۶۰۴۳ایلام۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۹۱۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۳توکلی نژاد۹۵۷۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۰۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۴جاویدی۹۶۰۱۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۷۸۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۵جلالی۹۵۹۰۴دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۹۹۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۶جمشیدی۹۶۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۷چوپانی۹۶۰۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۸حسنی۹۶۰۱۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۳۷۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۹حسینی۹۵۹۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۳۸۹۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۰خدائی۹۶۰۲۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۳۶۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۱درزی۹۵۷۲۴شیرگاه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۱۸۷۴۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۲درشتیان۹۶۰۳۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۸۵۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۳راه چمنی۹۵۹۱۶سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۶۶۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۴رحیمی۹۶۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۵رزاق زادگان۹۶۰۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۹۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۶رستمی۹۵۹۲۲شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۵۹۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۷رستمی۹۶۰۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۸رضایی۹۶۰۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۳۶۸۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۹رضائی نسب۹۵۹۲۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۱۶۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۰زارعی۹۵۹۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۱زواری۹۵۹۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۲سالمی۹۶۰۵۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۵۸۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۳سجادیان۹۶۰۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۸۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۴سعیدی۹۶۰۴۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۹۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۵سلیمان نژاد۹۶۰۵۲دهلران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۵۶۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۶سهرابی۹۶۰۵۱بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۲۰۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۷سیستانی۹۶۰۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۹۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۸شاملی۹۵۹۱۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۴۴۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۹شایلی صفا۹۶۰۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۷۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۰شریعت۹۶۰۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۱شریفی۹۵۹۱۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۰۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۲شفیع زاده۹۶۰۳۵اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۰۱۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۳شیرسوار۹۶۰۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۰۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۴طاهری۹۵۹۹۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۲۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۵طاهری۹۶۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۶طیبی۹۵۳۷۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۲۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۷عباسی۹۵۸۲۱هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۱۵۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۸عباسی۹۶۰۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۹۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۹عباسی۹۶۰۹۴هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۱۲۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۰عبدالملکی۹۵۹۹۳خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۰۳۰۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۱عطایی۹۵۹۹۷سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۹۱۲۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۲عمارلو۹۶۰۵۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۲۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۳عیدی مراد۹۶۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۷۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۴غبیشی۹۶۰۷۳قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۴۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۵غفارزاده۹۵۹۳۰سلماس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۵۵۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۶غلامی۹۶۰۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۳۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۷فارسی۹۵۹۲۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۰۸۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۸فخاری۹۶۰۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۹۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۹فراهانی۹۶۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۰قبادی۹۶۰۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۱قدرت جهرمی۹۶۰۰۱جم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۹۴۴۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۲قدیمی۹۶۰۰۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۰۴۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۳قدیمی۹۶۰۵۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۸۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۴قربانی پور۹۶۰۷۶فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۶۵۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۵قربانی۹۶۰۳۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۱۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۶قمی۹۵۹۰۳خرمدره۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۶۰۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۷قنبرپور۹۵۹۹۰بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۸۴۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۸کاظمی۹۶۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۹کریمی۹۶۰۲۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۶۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۰کورنگ بهشتی۹۵۹۰۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۴۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۱کوهساری۹۵۹۸۹خان ببین۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۳۷۹۵۴۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۲کوهی۹۶۰۴۵شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۶۲۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۳لطفی۹۵۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۴مجیدی۹۶۰۰۴سقز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۶۵۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۵محمدعلی۹۶۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۶۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۶محمدی۹۵۹۹۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۴۳۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۷محمودآبادی۹۴۵۵۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۷۰۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۸مرادی۹۵۸۶۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۰۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۸۹مسعودی۹۵۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۴۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۰ملکی۹۶۰۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۱منصورنژاد۹۵۹۱۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۴۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۲موسوی۹۵۹۰۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۳۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۳مومن نژاد۹۶۰۰۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۰۵۴۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۴مهدی پور۹۵۸۶۷خوی۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۶۷۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۵مهدی نژاد ملکشاه۹۶۰۴۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۹۸۷۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۶مهرزاد۹۶۰۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۹۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۷میرزایی۹۶۰۶۵بروجن۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۸۹۷۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۸ناماریان۹۶۰۱۳چادگان۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۱۷۷۰۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹۹نحوی نیا۹۵۹۲۱قم۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۲۳۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰۰نوروزی۹۵۹۳۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۱۵۵۰۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰۱نیک فطرت۹۶۰۶۱میبد۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۳۷۸۷۰۸۹۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰۲یونسی۹۶۰۰۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۱۴۰۱۰۳۹۰۲۰۰۶۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۴/۲۱