دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و۱۰ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه جلالیلار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۷۹۷۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲افسانه معراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳اکرم پور قربانآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۲۱۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴اکرم کاووسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵الناز مجللبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۴۶۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶الهام رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷الهام سلمانیطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۸۷۵۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸الهام شکیبارفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۲۱۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۹الهه طحانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۴۰۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۰ایمانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۰۲۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۱آرزو جعفر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۸۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۲آمنه خالوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۳آناهیتا نبویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۴پروانه رضایی نیاجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۵۸۲۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۵پریسا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۶حدیث خداوردیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۶۱۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۷حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۸حسین مجیدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۹حمید یادگاریدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۴۸۶۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۰خاطره راضیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۰۷۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۱داوود حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۲راضیه گردانی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۳رضاییجم۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۰۸۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۴رویا پرورشاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۵رها رفیعیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۷۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۶ریحانه امیدیگلستان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۹۸۵۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۷زهرا اسمعیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۸زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۱۷۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲۹زهرا عرب پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۰زهرا همزویمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۲۲۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۱زهره دین داریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۲زینب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۳سارا عزتیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۷۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۴سامیه انصاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۹۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۵سعید اسکندر نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۶سعیده شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۷سمانه شور چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۸سمانه صادقیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۹سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۸۲۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۰شراره عباسیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۹۵۴۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۱شقایق جوان روسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۹۲۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۲شهربانو زمانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۷۲۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۳شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۵۸۶۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۴شیخیبهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۰۵۶۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۵صبا یاوریشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۱۶۶۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۶طیبه شریفیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۴۵۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۷علائیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۸غزال حیدریفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۴۰۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴۹فاطمه شاهدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۳۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۰فاطمه شعبانیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۱۲۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۱فاطمه غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۲۰۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۲فاطمه کردیزرند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۳۸۶۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۳فاطمه کلاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۴فتانه طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۵کاظم کریمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۳۲۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۶کامران گل احمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۰۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۷لیلا بهرهیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۱۶۴۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۸لیلا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۵۹لیلا گواهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۱۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۰مبینا پلاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۸۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۱متین شفیعیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۳۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۲مجتبی روح افزابندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۵۶۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۳محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۲۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۴محدثه صفریمیمند۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۶۳۴۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۵محسن چراغیلالجین۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۴۵۹۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۶محسن مولا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۶۹۳۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۷محمد ارزانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۸مریم بامریامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۶۹۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶۹مریم تامهری زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۸۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۰مریم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۱مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۱۴۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۲مریم کنعانیفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۶۳۹۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۳معصومه یار احمدیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۵۰۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۴مهتاب فلاحسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۹۰۷۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۵مهدی خمودیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۸۴۳۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۶مهسا اعتمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۷مهنوش مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۸مینا آریاییآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۴۳۸۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۹نازنین پور سخیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۰ناهید نریمانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۱نسرین ادیبیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۵۵۲۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۲نسرین میرزایییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۵۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۳نسرین نعمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۴نعیمه کاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۷۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۵نگار باقر پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۳۷۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۶نیلوفر معبودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۹۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۷یگانه غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۸۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۸یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۷۰۰۱۲۲۰۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۱