دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل زیارت زادهبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۵۹۷۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲الهه عمو زادماهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۷۵۴۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳الهه محمودیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۱۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴امین مقدسفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۸۵۱۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵آرزو مرزبانازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۸۸۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۶آیه مظفریرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۴۲۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۷بهشته نیکو گفتارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۷۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۸پریا احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۸۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۹پگاه رهبرکیش۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۰۸۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۰حاجر طغیانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۳۳۴۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۱دیاکو قادرمزیدهگلان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۹۱۶۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۲راضیه مختاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۹۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۳زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۰۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۵زهرا روزبهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۶۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۶زهرا زین الدینیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۸۶۱۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۷زهرا شاهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۷۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۸زهرا قاسمیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۷۶۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۹ساحل سینکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۹۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۰سعیده مسعودیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۶۵۸۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۱سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۶۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۲سمیه انارکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۵۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۳سمیه نظریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۵۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۴شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۳۰۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۵عفت نعیمیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۷۰۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۶علیرضا محمدیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۴۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۷غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۲۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۸فاطمه ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۹فاطمه سادات نور بخشخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۴۵۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۰فاطمه گنج خانلوسجاس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۶۳۷۴۵۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۱فاطمه نامدار نیاشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۹۸۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۲فرزانه غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۵۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۳فرشته انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۰۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۴فرشته حیدرینور آباد (فارس)۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۸۴۸۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۵فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۵۳۴۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۶فریبا نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۴۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۷کیمیا اسماعیلیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۶۶۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۸لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۱۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۳۹لیلا فرهادیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۷۵۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۰مجتبی نوذریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۴۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۱محبوبه هداییانشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۱۱۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۲محمد میلاد عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۳مرجان کوچکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۰۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۴مرضیه حسنلوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۱۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۵مرضیه عماریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۳۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۶مرضیه فروزاننجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۲۴۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۷مریم حاجی پروانهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۱۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۸مریم رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۸۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۴۹مریم سادات بابابیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۳۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۰مریم مستملک نیانمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۴۲۱۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۱معصومه ترابی نیاپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۴۱۴۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۲ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۳مهران امجدیانسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۰۱۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۴مهناز خدادوستمیمه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۶۵۲۷۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۵میترا جامیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۳۹۵۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۶مینرا مالکیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۶۹۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۷نرگس زندیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۸نرگس صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۹نگیین شاه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۲۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۶۰نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۵۲۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۶۱نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۷۳۶۳۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۶۲هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۶۰۰۱۹۴۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۰