دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۸۴۹۵۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۷۸۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲امانپور۸۴۹۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۰۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۳اهنگری۸۴۹۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۴بهارلو۸۴۹۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۵۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۵حسرتیانم۸۴۹۴۵بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۸۷۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۶دنیوی۸۴۸۸۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۹۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۷دهقانی۸۴۹۱۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۶۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۸رضایی۸۴۹۷۳آشتیان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۰۳۰۰۳۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۹شوشتری۸۴۹۷۵شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۱۳۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۰صادق لی۸۴۸۸۸گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۸۹۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۱صدراذر۸۴۹۴۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۷۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۲غریبی۸۴۹۳۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۱۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۳فضل الهی۸۴۹۷۴رامهرمز۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۲۵۷۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۴فضیلتی۸۴۲۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۳۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۵فلکرو۸۴۹۶۰مهرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۶۷۵۳۴۹۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۶کشتسانی۸۴۹۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۴۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۷مسیبی۸۴۹۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۸مطلوبی۸۴۹۶۲مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۹۹۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۹ملایی۸۴۹۵۶هرات۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۵۶۷۸۹۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲۰موسوی۸۴۹۶۶الوند۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۴۴۷۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲۱نشهری۸۴۹۳۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۸۵۸۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲۲نصرالهی۸۴۹۴۳ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۷۲۴۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲۳ولی زاده۸۴۵۷۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۱۱۰۰۱۶۳۴۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۱۱