دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امانی۷۲۸۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۷۳۸۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲اتشکده۷۲۳۵۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۵۸۲۰۰۷۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳احمدی۷۱۳۱۱سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۴۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴احمدی۷۲۸۴۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۶۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵اخوان۷۲۸۰۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۸۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶استکی۷۲۶۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۱۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷اسماعیلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸افشار۷۲۸۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۹۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹اقدمی۷۲۸۲۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۱۶۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۰اکبرنیا۷۲۸۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۱اکبری۷۰۵۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۲اکبری۷۲۸۰۲سراب۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۲۷۷۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۳امانی۷۲۸۶۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۱۸۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۴امیدپناه۷۲۴۱۹ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۴۱۷۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۵امیری۷۲۸۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۷۹۷۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۶امینی۷۲۷۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۷۱۶۵۰۰۰۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۷بابایی۷۲۸۶۲خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۵۹۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۸باسره۷۲۸۰۷ایلام۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۶۷۷۰۶۹۳۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۹باقری نسبرشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۳۸۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۰بحری۷۲۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۵۷۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۱براری۷۲۸۱۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۶۹۰۰۰۳۳۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۲برین۷۱۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۷۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۳پایکار۷۲۸۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۰۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۴تخت داردزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۷۱۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۵تشکری۷۲۸۶۳زاویه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۶۱۲۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۶جاوید۷۲۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۷جعفری۷۲۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۷۰۵۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۸جلیلوند۷۲۸۳۸تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۸۲۷۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲۹حبیبی۷۲۳۴۲آباده۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۲۱۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۰حسینی۷۲۶۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۳۵۵۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۱خاکسار۷۲۵۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۷۷۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۲دامن کشان۷۲۸۱۶لار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۷۹۱۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۳داودی۷۲۸۲۵شوش۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۷۶۸۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۴داوطلب۷۲۸۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۶۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۵درگاهی۷۲۵۷۳زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۹۰۰۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۶دهکردی۷۲۶۹۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۲۴۷۰۰۸۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۷رحیمی۷۲۳۸۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۲۶۰۰۰۳۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۸رحیمی۷۲۸۰۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۵۱۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۹رستگاری۷۲۶۹۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۳۱۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۰رضایی۷۲۷۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۷۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۱رضایی۷۲۸۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۳۶۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۲روستائی۷۲۸۶۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۹۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۳زند۷۲۳۹۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۴۷۵۰۰۰۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۴زنده باد۷۲۳۹۸برازجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۱۰۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۵سربی۷۲۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۰۴۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۶سلطانی۷۲۸۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۷سلمانی۷۲۳۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۶۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۸سیاحی۷۲۷۲۵مرند۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۳۹۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۹سیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۰شریفی مراددهنده۷۲۸۵۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۱۷۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۱شکرانه یزدی۷۲۷۰۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۰۸۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۲شورمیج۷۲۵۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۱۵۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۳شیخی۷۲۸۶۵مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۳۷۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۴صادقی۷۲۸۲۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۴۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۵طالبی۷۱۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۶طاهری۷۲۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۷عابدینی۷۲۸۵۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۶۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۸عباس نژاد۷۲۸۶۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۴۹۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۹عباسی۷۲۸۱۲ایوان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۲۷۰۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۰علیپور۷۲۳۳۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۱۴۰۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۱علیخانی۷۲۳۶۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۴۶۲۰۰۳۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۲فاضلی۷۲۸۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۳فقیهیان۷۲۸۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۴قادری۷۱۶۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۵قاسم زاده۷۲۶۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۹۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۶قاسم زاده۷۲۸۱۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۷قاسمی نژاد۷۲۸۳۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۸۰۵۰۶۳۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۸کریمی۷۲۸۴۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۷۵۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶۹کشاورزی۷۲۸۴۳خرامه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۶۹۱۲۷۳۴۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۰لامع۷۲۸۴۹سورک۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۲۹۰۴۸۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۱لقایی زاده۷۲۳۰۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۲محمودابادی۷۲۸۳۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۷۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۳محمودی۷۲۸۰۳بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۷۲۷۲۰۳۴۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۴مرادی۷۲۷۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۳۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۵مسکین۷۲۷۳۸بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۵۰۵۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۶مصطفایی۷۲۴۳۷خلخال۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۸۹۲۰۵۶۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۷معتمدی۷۲۸۱۰خمام۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۵۳۷۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۸معدنی۷۲۸۲۱قوچان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۹۲۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۷۹معیری۷۲۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۰منصف۷۲۷۴۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۲۸۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۱مهری۷۲۸۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۰۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۲نجفی۷۲۷۴۴ساوه۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۷۰۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۳نجفی۷۲۸۵۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۴۵۷۸۵۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۴نصیری۷۲۶۵۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۵نظری۷۲۷۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۸۰۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۶نعمتی۷۲۷۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۲۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۷نیک۷۲۴۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۸نیکنام۷۲۷۳۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۴۵۵۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۸۹وطنی راد۷۲۳۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۳۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۰هاشمی۷۲۷۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۸۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۱هاشمی۷۲۸۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۲۹۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۲هدایتی۷۲۶۵۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۷۴۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۳یوسفی خوشقلب۷۲۷۳۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۱۰۷۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۴یوسفی۷۲۳۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۱۶۰۱۳۲۲۰۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۰