دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۹۷۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳الهام رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۲۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴الهه آسودیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۲۴۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵امین پارسااراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۱۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶آنوشا امیر رفیعیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۸۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷بهنام بازادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۴۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۸پریما نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۱۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۹پژمان محمدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۶۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۰تینا یاسمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۴۴۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۱جواد بزر افشانمروست۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۸۴۶۸۹۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۲حسین طالبیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۰۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۳حوریه آیندهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۱۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۴دینا سرابیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۳۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۵رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۹۳۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۶رعنا پارسادزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۹۴۱۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۷ریحانه مسعودیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۴۵۶۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۸زهرا ربیع پورگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۱۸۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۹زهره قانعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۲۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۰سارا سعید نیاشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۵۲۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۱سپیده نصرتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۶۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۲سروناز رضا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۳سمیرا رحیمی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۹۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۴سمیه شمسیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۶۶۱۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۵سمیه فیضیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۶سونا عباسیرضوانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۱۸۳۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۷سینا فرهودیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۳۶۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۸شبنم خدادادیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۵۵۴۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۹شهلا توسلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۳۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۰شیوا صابریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۰۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۱صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۴۱۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۲صفورا پور اشرفدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۰۸۳۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۳صفیه باقر صاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۷۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۴علی ارتشیدارمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۵۵۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۵فاطمه امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۳۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۶فاطمه تیمریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۵۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۷فاطمه صاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۸فاطمه قدریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۸۲۴۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۳۹فاطمه کریم یاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۰۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۰فاطمه یوسفیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۷۳۱۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۱فائزه علیخانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۲فرینا طالب نیارضوانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۰۷۳۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۳فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۴کبری خواجه وندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۹۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۵کیخایییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۸۸۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۶لاله بلوریرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۷۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۷مارال آزاد پورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۳۹۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۸محبوبه یاس بلاغیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۹۰۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴۹محدثه اسماعیلیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۱۷۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۰محمد علی اخوانبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۴۵۴۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۱مرجان هاشمیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۶۲۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۲مرضیه ایران پورمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۵۶۱۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۳مریم جواد پوراندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۵۶۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۴مریم سادات میر وهابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۷۸۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۵مریم یوسفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۰۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۶معصومه اسماعیل زادهفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۴۲۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۷معصومه قاسمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۲۹۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۸معصومه ملکیانازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۲۰۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۵۹مونا شاه محمدیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۷۹۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۰مهدیه مطلب یاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۸۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۱مهدیه همتتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۹۲۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۲مهرنوش صادق پورفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۴۲۸۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۳مهسا محمدیهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۲۹۴۶۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۴مهناز صومیشاهدشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۶۳۴۳۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۵میترا توکلی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۶نازنین محکمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۶۹۸۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۷ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۵۶۶۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۸نرگس طاووسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۷۳۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۶۹نفیسه لطفیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۷۱۴۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷۰یسرا حسینی نسبتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۹۴۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۷۱یوسف یوسفیشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۶۰۰۱۳۵۳۱۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۰