دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما آدخزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۰۷۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲الناز راستینمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۰۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳الناز میر صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴امیر حسین مهروان فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۱۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۵۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶آقاجانزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷آمنه کهندانیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۷۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸بنفشه الهامی نژاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۰۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۹بنفشه مسلمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۰بیانیشهرجدیدسهند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۲۶۴۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۱پرستو پور فریدتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۲پروین کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۳پریسا سعادتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۶۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۴پوران الهی فرداهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۴۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۵جواد نعمتیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۰۴۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۶دنیا امان نفسکلاله۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۳۰۳۰۴۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۷رضا پور ابراهیمگرمه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۴۶۹۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۸رضا محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۶۹۳۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۹رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۹۶۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۰ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۱ریحانه گرامیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۵۷۶۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۲زکریا نیک رفتارمریوان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۳۳۲۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۳زکیه اسمعیلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۹۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۱۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۵زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۸۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۶زهرا مسیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷سامره رضاییساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۸۳۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۸سپیده صفا نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۹سحر لواسانیاحمدابادمستوفی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۲۷۱۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۰سمیه خرم دلسقز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۴۵۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۱سمیه زینالزادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۵۶۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۲سمیه قربانعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۳سوده جعفر زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۸۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۴سیده فاطره حسینیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۱۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۵سیده معصومه میر حبیبیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۴۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۶سیده یاسمن فاطمیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۲۳۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۷سیمین مختاریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۶۴۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۸شقایق راهنوردبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۲۹۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۹صادق دهقانیکمالشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۷۹۰۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۰صبا کرانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۱صباغیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۶۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۲طیبه الیاسینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۱۸۴۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۳طیبه ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۴علی ادبیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۶۴۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۵علیرضا خدادادبناب۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۴۱۸۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۶فاضله قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۷فاطمه انصارییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۸۹۶۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۸فاطمه زهرا زارعقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۷۶۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۹فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۰فاطمه نامداریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۸۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۱فاطمه ودادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۲فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۵۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۳فرزاد چگینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۱۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۴فرشته خداییزابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۹۲۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۵کیان عالی پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۶لیلا آشناییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۲۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۷لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۸۷۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۸لیلا ویژگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۹محبوبه آتاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۷۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰محبوبه صدیقتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۱محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۳۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۲محمد مقصودیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۳۸۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۳محمد مهدی افضلشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۴محمود عظیمیگراش۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۷۵۲۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵مرماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۳۲۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۶مرجان یعقوبی فررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۴۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۷مرضیه سادات کامرانحاجی آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۸۲۷۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۸مریم پیرایشفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۱۱۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۹مریم غفوری زادهایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۵۳۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۰مژده قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۲۹۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۱معصومه طالبیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۴۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۲ملیحه تفویضیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۹۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۳منیره پاشاییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۶۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۴مهری نعمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۵مهسا خرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۶مهناز عبدالمحمدیآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۳۱۵۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷مینا خادمتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۸نعیمه آرمندراین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۰۷۳۰۷۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۹نور السادات صائباصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۹۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۰نیلوفر خسروانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۲۲۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۱هاشم آذر مانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۵۶۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۲هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۰۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۳هومان خامه چیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۷۶۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۴یگانه مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰