دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ تا ۱۳ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۷۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲الهام صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۱۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳الهام کاظمیکنگاور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۸۵۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴الهام وفا بخشفیض آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۰۴۷۰۹۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۶۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶آتنا قیاسیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۹۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۷آسیه کاشفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۶۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۸بهار حبیبیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۲۳۲۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۹بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۶۹۵۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۰پریسا آشکاراننکا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۲۴۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۱حسنی ظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۲خاطره ریسمانیبروجرد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۳۹۸۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۳ذکیه صفانشتارود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۳۹۵۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۴راضیه فلسفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۸۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۵رکسانا مصدقمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۶ریحانه عباسیهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۷۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۷سارا بنی هاشمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۵۱۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۸ستایش دهاقینرودهن۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۹سعید زنگنهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۰سمیرا علی محمدینقده۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۵۴۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۱سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۱۲۳۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۲سوسن طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۰۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۳سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۰۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۴شیما سلطانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۳۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۵صبور کاظمیبوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۴۳۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۶عصمت مددیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۱۵۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۷فاطمه بیگیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۸فاطمه جعفریپارسیان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۹۷۸۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۹فاطمه جلیلوندتویسرکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۶۷۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۰فاطمه سی صپورتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۱فاطمه مرنگیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۲فتانه محمد زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۳فرشته لاجوردیکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۳۱۸۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۴فریده صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۹۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۵مائده عابدینیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۴۰۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۶متینه مهدیانکاشمر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۹۳۷۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۷محبوبه صفریشیرود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۴۳۵۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۸محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۹محسن رزمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۱۳۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۰محمد حسین مردیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۲۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۱محمد رضا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۲محمد فیضیشاهرود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۵۶۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۳مرجان محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۲۸۸۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۴مرضیه گلستانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۵مریم عاقل صفتصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۵۱۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۶مریم یاری مقدمکهریزک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۱۷۱۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۷مژگان برازندهفردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۸۷۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۸مژگان فتح اللهیبناب۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۲۸۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۹مطهره محمد پورپرند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۹۳۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۰معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۴۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۱مولود شعبانیماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۴۲۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۲مه دخت جوینیبجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۰۳۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۳مهناز دانشمندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۴میرا رحیمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۵مینا فرخ زادزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۳۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۶ندا فتاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۲۹۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۷نسترن حبیبیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۸نسرین صابرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۹نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۷۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۰نگار محمد نیامشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۱هاله نیک نژادخمام۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۲۶۴۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۲هانیه افتخاربوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۱۴۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۳هانیه آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۴هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۵هدی شریفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۶یاسمن آهستهجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۸۶۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۷یاسمن شهاب زادهبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۰۷۱۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴