دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکر حسین زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۸۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲آزاده قاضی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۲۶۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳آیدا اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۴پردیس خاطریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۸۶۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۵خورشید احمد نژادگتوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۹۹۷۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۶رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۰۹۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۷زهرا صالحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۸زینب کلارینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۴۱۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۹زینب نوروزیفراشبند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۳۶۹۷۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۰سارا کیان پورپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۵۸۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۱ساسان صادقیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۶۹۱۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۲سمیه انارکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۳سیما ابراهیم زادهآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۱۲۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۴عارفه حسینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۵۴۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۵۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۶فاطمه حدادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۵۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۷فاطمه سادات موسویپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۴۶۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۸فاطمه محمدیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۱۲۳۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۱۹لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۱۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۰لیلا آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۵۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۱ماهان سلمان پورساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۵۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۲محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۳مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۴۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۴مریم سادات میر وهابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۱۷۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۵مریم غزل باشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۶مسعوده قمر زادهقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۲۹۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۷میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۱۹۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۸مینا اویسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۵۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۹مینا یعقوبیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۷۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۰نجمه عظیم پورابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۱۸۸۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۱ندیسا مطهریرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۰۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۲نصرت دریسآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۷۸۱۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۳نفس یادگاریپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۴۳۵۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۴نیکی نعمت میرزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۶۶۹۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۵نیلوفر دلفان آذریکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۳۳۵۹۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۶هدی رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۵۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۷یاسمن رفیعیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۲۲۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۳۸یزدانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۶۰۰۱۲۹۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۰