دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۵۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲ابراهیمی۱۰۶۰۴۸مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۴۰۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳اران۱۰۶۰۴۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۰۹۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴ارزم۱۰۵۸۹۵چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۱۱۷۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵اسماعیلی۱۰۵۸۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۶اسماعیلی۱۰۵۸۵۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۲۳۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۷افشار۱۰۵۹۷۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۵۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۸اقبالیان۱۰۵۹۷۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۹اکبر۱۰۵۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۰انصاری۱۰۵۹۸۵پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۸۶۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱اهنگری۱۰۶۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۲بادسار۱۰۶۰۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۳بانی زاده۱۰۶۰۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۴بخشایش۱۰۵۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۵برجی خانی۱۰۵۹۵۹بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۹۸۵۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۶پاسبان۱۰۶۰۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۵۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۷ثمن۱۰۰۴۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۹۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۸جعفرزاده۱۰۵۹۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۹۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۹جلالی۱۰۵۹۴۶محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۴۲۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۰جلالی۱۰۶۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۱حسن پور۱۰۶۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۲حسینی۱۰۵۳۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۳حسینی۱۰۶۰۴۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۷۵۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۴حکیمی نزاد۱۰۵۸۵۲آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۳۲۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۵حمزه لویی۱۰۶۰۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۴۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۶خانمیرزایی۱۰۵۹۸۴تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۸۴۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۷خورشیدی۱۰۵۸۵۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۷۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۸داوری۱۰۶۰۵۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۴۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۹ربیع نژاد۱۰۶۰۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۳۳۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۰رحیمی۱۰۶۰۶۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۲۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۱رستمی۱۰۶۰۱۷مریانج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۳۹۵۶۵۱۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۲رضازاده۱۰۶۰۶۸کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۵۴۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۳زینلی۱۰۶۰۵۲چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۱۲۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۴سلطانی۱۰۵۹۸۲صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۱۱۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۵صادقیان۱۰۵۷۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۶۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۶صدیقی۱۰۶۰۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۷صفرزاده۱۰۶۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۸عابدی۱۰۵۸۵۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۱۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۹عباسی۱۰۵۸۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۰عبداله زاده۱۰۶۰۵۸تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۲۲۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۱عجم۱۰۶۰۴۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۸۷۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۲عدالتی۱۰۵۹۷۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۵۵۵۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۳غلامزاده۱۰۵۸۶۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۹۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۴فرحمند۱۰۶۰۷۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۹۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۵فرکار۱۰۵۹۷۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۰۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۶فیضی۱۰۵۹۴۷صباشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۱۰۵۳۳۵۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۷کریمی۱۰۶۰۶۶درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۸۷۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۸گودرزی۱۰۶۰۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۹مجیدی۱۰۵۹۷۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۶۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۰محمدی۱۰۵۹۷۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۶۵۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۱محمودی۱۰۵۸۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۴۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۲معصومی۱۰۶۰۶۱قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۸۳۲۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۳ملاحسینی۱۰۶۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۴نام اور۱۰۵۹۸۷مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۶۳۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۵نصوحی۱۰۵۹۸۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۵۱۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۶نیک خلق۱۰۵۸۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۵۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۷یعقوبی۱۰۵۹۸۶ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۷۶۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰