دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ تا ۱۰ آبان ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۳۷۳۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۲۵۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲اتحادی۱۰۳۸۹۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۱۳۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳احسن۱۰۳۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴البرزی۱۰۳۷۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۷۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵امینی۱۰۳۶۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶ایروانی۱۰۳۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷ایزدی۱۰۳۹۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۸۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۸ایمانی۱۰۳۹۰۷شبستر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۸۷۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۹بازدار۶۱۷۸۰کازرون۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۰۹۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۰بشیری۱۰۳۷۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۱بهاردوست۱۰۳۸۱۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۵۳۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۲بهاروند۱۰۳۸۴۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۱۴۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۳بهرامی۱۰۳۸۳۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۱۰۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۴پریسا۱۰۳۹۰۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۵پنجه شاهی۱۰۳۷۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۲۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۶پوراصلی۱۰۳۷۴۰صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۹۴۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۷تقوایی کارمزدی۱۰۳۹۰۸زیر آب۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۰۱۲۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۸حاج اسمعیلی۱۰۳۹۰۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۴۴۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۹حسینی۱۰۳۸۳۲هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۷۴۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۰حیدری۱۰۳۸۷۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۱۲۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۱حیدری۱۰۳۹۰۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۵۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۲خدادادی۱۰۳۸۲۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۶۳۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۳خرمی تاج۱۰۳۷۴۱هندیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۴۲۲۶۳۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۴خلیلی۱۰۳۶۸۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۸۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۵دادخواه۱۰۳۰۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۶راستی۱۰۳۸۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۷رحیم زاده۱۰۳۹۰۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۶۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۸رستمی۱۰۳۶۴۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۳۰۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۹رشیدی۱۰۳۶۴۸کیش۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۷۹۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۰رنجبر۱۰۳۶۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۱ریحانی۱۰۳۷۵۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۳۲۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۲زارع زاده۱۰۳۸۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۵۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۳زحمتکش۱۰۳۶۴۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۲۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۴زراعتی۱۰۳۶۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۲۰۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۵سروی۱۰۳۸۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۶سلامی۱۰۳۷۳۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۰۸۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۷سلامی۱۰۳۸۹۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۰۲۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۸سمیعیان۱۰۳۸۴۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۰۳۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۹شریفی فر۱۰۳۲۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۵۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۰شریفی۱۰۳۷۴۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۳۹۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۱شکری۱۰۳۶۵۲فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۰۰۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۲شیخ الاسلامی۱۰۳۹۱۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۷۶۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۳شیخ لر۱۰۳۹۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۴شیخی۱۰۳۸۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۸۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۵صالحی۱۰۳۸۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۶صبوری۱۰۲۶۱۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۶۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۷صلواتی۱۰۳۷۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۷۲۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۸طوسی۱۰۳۶۳۷سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۴۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۹طهماسبی۱۰۳۸۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۰طهماسبی۱۰۳۸۴۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۳۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۱عبقری۱۰۳۸۳۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۹۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۲عدیلی۱۰۳۷۳۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۸۴۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۳عرب زاده۱۰۳۸۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۰۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۴عرب۱۰۳۸۳۸کردکوی۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۲۲۷۰۴۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۵علی نقی حسین۱۰۳۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۶فاطمیان۱۰۳۷۴۹سردشت-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۳۶۰۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۷فریدنی۱۰۳۸۴۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۱۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۸قاسمی۱۰۳۶۴۶شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۷۳۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۹قربانی۱۰۳۷۴۲رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۹۵۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۰قنبری۱۰۳۸۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۹۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۱قهرمانی۱۰۳۷۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۵۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۲کاظمی۱۰۳۸۹۲پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۹۸۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۳کریمی۱۰۳۶۵۰رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۷۵۰۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۴کریمی۱۰۳۷۷۸ماکو۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۳۱۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۵کمالی۱۰۳۸۵۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۹۹۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۶محمدی۱۰۳۸۳۴سجاس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۰۳۱۰۴۵۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۷مرادپور۱۰۳۷۵۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۴۶۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۸مرزبان۱۰۳۸۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۲۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۹منیری۱۰۳۹۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۲۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۰موسوی۱۰۳۸۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۶۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۱مهدی پور۱۰۳۸۴۲خوی۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۱۶۴۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۲نجف زاده۱۰۳۸۲۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۹۸۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۳نجفی۱۰۳۷۴۳دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۵۱۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۴نوروزی۱۰۳۸۷۰صغاد۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۵۸۱۸۷۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۵یاری۱۰۳۸۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۲۷۰۰۶۳۳۴۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۱۱