دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل زادگان۷۹۶۹۵طبس (خراسان جنوبی)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۱۱۷۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲اصطهباناتی۷۹۶۲۸تیران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۴۷۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳اگهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴بختیارفردیس (البرز)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۸۶۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۵بیگی۷۹۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۶پهلوان صفایی۷۹۷۶۳نائین۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۵۶۰۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۷پیرمحمدی۷۹۱۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۸ترک۷۹۷۰۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۲۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۹جبلی۷۹۶۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۸۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۰جمالیقهدریجان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۰۹۷۰۸۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۱جواهری۷۹۵۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۲جوهرچی۷۸۱۸۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۱۳۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۳جیدریکرج۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۶۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۴حسنی۷۹۷۲۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۷۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۵حسینی۷۹۷۵۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۶۶۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۶حمزه۷۹۶۲۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۸۵۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۷حیدر پور۷۹۷۳۷سراب۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۲۶۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۸خوزان۷۹۷۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۹داودیقرچک۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۸۷۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۰رزمجو۷۹۶۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۱روحی۷۹۷۵۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۶۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۲ساعدی۷۹۷۲۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۹۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۳سعیدی۷۹۷۶۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۷۸۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۴شاکر۷۹۷۵۷اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۰۲۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۵شاه محمدپور۷۹۷۵۵ملارد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۳۲۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۶شفیع خانی۷۹۲۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۷شیبانی۷۹۷۵۴فردیس (البرز)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۴۵۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۸شیخ حسنی۷۹۷۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۹صادقی۷۹۶۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۳۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۰طاهری۷۹۷۲۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۸۸۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۱طباطبائی۷۹۷۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۲۲۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۲عبادی۷۹۷۶۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۴۴۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۳علی مندگاری۶۸۶۶۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۰۴۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۴علی یاری۷۹۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۵قهرمانی۷۹۷۴۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۱۳۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۶کارسی۷۹۷۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۷کاکاوند۷۹۷۴۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۱۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۸کبودی۷۹۷۵۹بجنورد (خراسان شمالی)۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۸۶۳۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳۹کمالی۷۹۷۱۹برازجان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۹۶۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۰کمالی۷۹۷۴۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۰۰۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۱کیانی۷۸۹۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۲گلرد۷۹۷۳۰چمستان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۴۵۸۵۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۳لقایی زاده۷۹۷۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۴محمدی۷۹۶۲۲شهریار۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۰۱۰۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۵مژدهی۷۹۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۶مهدی زاده۷۸۴۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۹۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۷نظرزاده۷۹۶۲۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۴۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۸نظری راد۷۹۷۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۸۳۰۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۴۹نوبری۷۹۷۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۴۵۰۰۷۸۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۰۹