دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد رضا موذن زادهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۹۲۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲اعظم امیریخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۲۱۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳اعظم باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴الهام بافقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵الهام پرموزجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۴۱۸۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۶۳۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۷الهام ماهودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۶۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۸الهام معماریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۸۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۹بهارک اکبریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۰بهنام بازادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۷۴۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۱پرستو میجوجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۰۹۸۶۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۲پری یاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۳پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۷۰۷۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۴حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۵حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۴۵۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۶حنانه قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۷خاطره اکبریخورزوق۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۹۳۷۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۸زهرا خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۹زهرا رمضانیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۱۰۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۰زهرا عربیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۰۸۸۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۱زهرا مهدی وندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۲سارا شیر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۳سارا موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۴سحر اباذریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۵سحر رنجبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۶سهیلا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۷شیرین نصرورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۶۸۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۸شیما کریم پورکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۴۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۹صدیقه شعبانیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۳۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۰طاها علیرضاییدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۰۶۹۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۱عادله رئیسیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۱۲۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۲عاطفه بحرینیوحدتیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۰۹۷۰۹۷۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۳عاطفه عبدیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۳۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۴علی رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۵فاطمه بصیریکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۰۲۹۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۶فاطمه رستم زادهکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۵۰۳۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۷فاطمه رستمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۸فاطمه عبد الله زادهجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۰۵۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳۹فاطمه قانعینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۵۲۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۰فاطمه کلهریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۲۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۱فاطمه مقتدر نژادعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۱۸۳۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۲فائزه طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۳فرزانه غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۴گلنوش حقیقت جواصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۱۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۵گیتی زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۶ماریا الوان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۷ماهان ولی زادهساری۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۴۴۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۸محبت تابشبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۸۰۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۴۹محدثه شاکرمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۳۳۹۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۰محمد تواناییخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۸۵۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۱محمد شربیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۲محمد شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۵۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۳مریم چمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۴مریم دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۲۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۵مریم مطهریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۵۵۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۶مریم میر شاهیزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۲۸۶۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۷مریم یار احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۸معصومه یعقوبیملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۳۷۳۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۵۹مهتا صمدیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۹۱۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۰مهسا عطاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۴۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۱مهناز نامدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۶۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۲مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۳ناهید محمد زادهچناران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۱۶۱۷۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۴نسرین محمدیلالجین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۰۹۹۶۱۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۵نفیسه صدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۳۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۶نگار آقا علیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۰۶۴۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۶۷نگار جنگجوگراش۸۹۲۵۹۰۲۱۹۵۰۰۱۲۵۸۰۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۹