دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ فروردین

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۲۲۳۱۷سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۷۵۴۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲اخوان۱۲۲۲۹۵ماسال۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۸۲۷۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳ارزانی۱۲۲۲۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴اسلامی۱۲۲۳۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۵۱۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵اسماعیلی۱۲۲۲۰۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۱۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶اسماعیلی۱۲۲۲۹۳تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۷۶۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷اشرفی۱۲۲۲۸۱سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۷۰۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۸اله دادی۱۲۲۲۴۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۶۷۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۹امامی مهر۱۲۲۳۳۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۴۱۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۰امرانی۱۲۲۳۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۴۳۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۱انصاری۱۲۲۲۴۳مرند۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۰۷۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۲ایلچی خانی۱۲۲۱۶۶یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۷۱۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۳آذرپور۱۲۲۲۶۴امیدیه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۰۳۸۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۴آرتین۱۲۲۲۶۸سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۹۸۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۵آزادوار۱۲۲۲۶۷مریوان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۳۹۳۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۶بازارنوری۱۲۲۳۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۵۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۷بصیر۱۲۲۲۴۸فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۱۷۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۸بنکدار۱۲۲۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۱۹بنی هاشمیان۱۲۲۳۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۴۳۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۰بیرانوند۱۲۲۲۵۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۳۷۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۱پاایزد۱۲۲۲۹۰بستک۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۲۱۰۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۲پذیرفت۱۲۲۳۴۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۴۰۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۳پور مولائی۱۲۲۳۱۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۵۱۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۴تابعی۱۲۲۳۳۸مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۵توکلیان۱۲۲۲۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۵۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۶جانزاده۱۲۲۲۶۰بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۹۷۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۷حاجی محمدی۱۲۲۲۸۸ری۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۰۰۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۸حبیبی۱۲۲۲۴۵رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۹۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۹حسنی۱۲۲۲۳۶رباطکریم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۱۳۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۰حسین وند۱۲۲۲۴۱قم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۰۱۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۱حقیقت زاده۱۲۲۲۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۲خانی نوذری۱۲۲۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۳خدارحمی۱۲۲۳۱۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۴۶۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۴خلیلی۱۲۲۲۷۶ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۴۰۶۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۵خوشنواز۱۲۲۲۵۲اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۳۸۹۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۶خیاطی۱۲۲۲۴۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۱۱۳۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۷دانشور۱۲۲۲۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۱۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۸دلشادی۱۲۲۲۹۶امیدیه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۶۱۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳۹دلفان آذری۱۲۲۲۴۹کلاردشت۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۰۲۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۰دهقانی۱۲۲۲۷۹آرادان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۳۱۳۳۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۱دهقانی۱۲۲۳۰۵اردستان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۰۷۹۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۲دین محمد۱۲۲۱۷۶نصیرشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۸۷۲۳۱۱۳۰۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۳رجبی احمدآبادمشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۲۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۴رحمانی۱۲۲۲۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۸۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۵رحیمی۱۲۲۳۷۲قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۶۰۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۶رضاپوران۱۲۲۲۹۲فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۸۴۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۷رهبر۱۲۲۲۸۳ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۱۰۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۸زارعی۱۲۲۲۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۴۹زنگنه۱۲۲۳۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۲۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۰زهرایی۱۲۲۳۰۰میبد۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۹۹۸۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۱سلطانی۱۲۱۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۲شادیانی۱۲۲۳۴۰کاشان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۶۰۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۳شریفیان۱۲۲۲۳۸کلاردشت۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۹۹۸۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۴شیرزاد۱۲۲۳۱۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۷۶۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۵صبوری۱۲۲۲۴۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۷۱۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۶صدیقی۱۲۲۲۳۷پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۶۷۱۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۷صفرنژاد۱۲۲۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۸ضیا۱۲۲۲۷۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۳۴۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵۹عباسی۱۲۲۲۹۹سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۰۸۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۰عرب۱۲۲۳۰۳بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۲۰۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۱علیزاده۱۲۲۲۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۸۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۲علینقی۱۲۲۳۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۴۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۳غریب پور۱۲۲۳۱۲مامونیه۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۲۶۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۴غریبی۱۲۲۲۸۵نی ریز۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۶۴۰۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۵فلاح اکبری نژاد۱۲۲۳۰۶کیاشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۲۸۹۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۶فلاحتی۱۲۲۲۸۷بندر دیلم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۵۱۳۷۵۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۷قربانی۱۲۲۲۹۱رباطکریم۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۱۵۲۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۸کاظمی۱۲۲۳۱۶لار۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۵۹۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۶۹کرباسی۱۲۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۳۶۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۰کیاکجوری۱۲۲۲۵۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۸۰۳۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۱محمدی مهر۱۲۲۳۷۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۰۴۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۲محمدی۱۲۲۳۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۵۶۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۳محمدیان۱۲۲۲۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۵۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۴مرتضوی۱۲۲۲۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۶۲۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۵مطهری۱۲۲۲۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۲۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۶مهدوی پور۱۲۲۲۹۸مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۴۳۱۶۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۷میرشفیعیان۱۲۲۲۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۳۹۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۸نوری۱۲۲۳۰۹اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۷۶۸۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۷۹هاشمی۱۲۲۲۵۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۴۷۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۰۸