دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۹۱۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲الهه رستمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۰۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳امیر ابراهیم محمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴امیر حسین محمدیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۲۰۳۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۵امین قدسقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۷۱۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۶بهاره ایل چی خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۴۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۷۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۸تخمه چیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۹راحله شکار یسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۵۴۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۱زهرا عباسی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۲زهرا مولا امینتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۳زینب خراسانیدستگرد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۹۰۰۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۴سعیده دیانتیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۳۱۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۵سمیه لطفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۶شادی اسلامیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۲۷۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۷صفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۸عباس صفی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۹فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۰فاطمه جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۱فاطمه صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۲فاطمه معدنیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۱۷۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۳فاطمه مهدی زادهرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۲۰۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۴فرامرز جعفریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۵فرزانه سادات دهقانیاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۶۰۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۶فرزانه شبانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۴۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۷فرزانه شریفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۸فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲۹کبری شیخسامان-چهارمحال و بختیاری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۵۹۰۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۰کوثر قلی زادهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۳۶۳۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۱متین آمادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۸۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۲محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۴۳۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۳محسن حیدریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۳۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۴محمد رضا دامن سوزلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۶۲۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۵مرجان رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۶مریم طایفیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۰۹۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۷مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۹۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۸معصومه نعیمیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۵۷۳۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۹موسی توکلیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۴۵۹۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۰مهری برزگررسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۱۷۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۱مهناز اسکندریبومهن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۶۵۷۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۲مهین نیانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۴۶۳۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۳ناهید دلمقامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۸۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۴نرجس ذبحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۷۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۵نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۶۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۶نفیسه متین آذریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۷نیلوفر صابربرازجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۳۸۰۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۸نیلوفر نور اللهیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۳۰۰۱۵۱۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۸