دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ تا ۹ مهرماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارزانی۱۰۲۱۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲اکبری۱۰۱۹۲۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۰۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳امیری میجان۱۰۲۱۹۳جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۲۷۰۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۴انگار۱۰۲۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۵تسلی بخش۱۰۲۲۰۱پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۴۷۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۶توکلی۸۴۰۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۷حسنی۱۰۲۲۰۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۹۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۸خیرابادی۱۰۲۱۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۵۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۹داورمهر۱۰۲۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۰دلگشا۱۰۲۱۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۳۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۱رزاقی۱۰۲۲۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۲سعیدیان۱۰۲۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۳کریمی زاده۱۰۰۹۶۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۰۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴کیامهر۱۰۰۸۱۸نوسود۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۵۴۸۵۶۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۵گلدار۹۷۰۸۳چهارباغ۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۳۸۹۰۳۳۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۶محسنی۱۰۰۳۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۷۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۷میرزازاده۱۰۲۰۱۶چابکسر۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۳۹۹۷۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۸نجمیان۱۰۲۱۹۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۶۰۰۳۴۲۵۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۰