دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ اسفندماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابنیکی۱۱۹۳۹۵ری۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۳۳۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲اجاقی۱۱۹۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۸۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳احتشامی۱۱۹۵۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۵۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴احمدی باقری۱۱۹۴۱۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۳۰۶۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵احمدی۱۱۹۳۱۵سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۸۰۳۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶احمدی۱۱۹۳۹۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۹۳۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷اذرنوش۱۱۹۲۷۴زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۸۷۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸اراسته۱۱۹۴۲۳فردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۷۴۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹ارجمند۱۱۹۲۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۴۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰اسکندری۱۱۹۳۵۸بروجن۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۲۴۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۱اشتری۱۱۹۴۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۸۳۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۲اطار۱۱۹۴۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۳۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۳اقاجری۱۱۹۳۶۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۹۳۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۴اکبری خانه برق۱۱۹۲۶۱بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۶۵۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۵ال حیدر۱۱۹۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۶الهی۱۱۹۴۲۱قم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۰۴۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۷امامی۱۱۵۳۸۹کازرون۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۲۳۱۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۸امامی۱۱۹۴۱۶آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۶۰۱۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۹امیری۱۱۹۳۰۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۲۴۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۰اوتادی۱۱۹۵۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۱بارانی۱۱۹۲۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۷۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۲بخشی زاده۱۱۹۴۱۴اوز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۷۵۰۷۴۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۳برادران۱۱۹۳۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۶۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۴بیژنی۱۱۹۳۳۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۴۳۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۵پویان مهر۱۱۹۵۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۹۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۶تات۱۱۹۱۶۲ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۰۳۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۷تاجیک۱۱۹۵۵۸پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۸۶۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۸توحیدی۱۱۹۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۹توکلی۱۱۹۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۰جعفری۱۱۹۳۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۳۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۱جعفری۱۱۹۳۶۴مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۹۹۹۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۲جعفریان۱۱۹۴۳۱فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۰۸۶۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۳جهانپور۱۱۹۴۲۰قم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۰۱۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۴جهاندار۱۱۹۵۷۵رستم آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۷۵۴۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۵جیر کریمی۱۱۹۳۵۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۵۷۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۶چوبداران۱۱۹۵۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۴۳۱۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۷حجتی۱۱۹۳۶۹قم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۲۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۸حسینی۱۱۴۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۹حسینی۱۱۹۲۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۰حیاتی۱۱۹۳۴۴کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۱۳۷۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۱خانمحمدی۱۱۹۳۴۳محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۵۵۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۲خداپسند۱۱۹۳۷۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۵۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۳خسروجردی۱۱۹۴۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۴دانشوری۱۱۹۴۵۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۱۶۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۵دولتیجاوید۱۱۹۵۶۲آبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۹۳۲۷۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۶دیوانپور۱۱۹۰۱۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۶۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۷رحیمی۱۱۹۴۵۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۶۶۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۸رزاقی۱۱۹۲۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۰۲۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴۹رشیدی۱۱۹۳۶۱سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۸۱۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۰رضاپور۱۱۹۵۰۳شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۶۴۴۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۱رضایی۱۱۹۳۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۹۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۲رضایی۱۱۹۴۲۹خاوران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۷۸۴۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۳رضائی۱۱۹۵۴۴مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۲۵۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۴رمضانیان۱۱۹۲۶۴آباده۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۳۵۴۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۵زارعی۱۱۹۳۵۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۸۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۶زراعتکار۱۱۹۳۵۵تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۴۸۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۷زیبائی۱۱۹۲۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۸سعیدی۱۱۹۵۶۸بسطام-سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۹۵۴۰۳۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵۹سقایی۱۱۹۳۹۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۶۳۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۰سلحشور۱۱۹۳۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۵۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۱سلطانی۱۱۹۳۵۲قم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۶۹۹۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۲شجاعی۱۱۹۵۲۵جم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۰۶۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۳شه شهی۱۱۹۵۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۴۳۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۴شیخی۱۱۹۳۶۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۰۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۵صادقیان۱۱۹۳۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۰۶۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۶صالحی۱۱۹۳۶۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۹۵۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۷صدیقی۱۱۹۳۷۰گرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۴۱۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۸ظفری۱۱۹۴۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۹۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۹عاشوری۱۱۹۳۵۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۷۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۰عربی۱۱۹۵۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۸۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۱عزیزی۱۱۹۴۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۱۴۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۲علی وند۱۱۹۴۱۹نمین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۲۸۹۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۳علیدادی۱۱۹۳۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۷۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۴علیزاده۱۱۹۵۷۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۸۴۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۵غفاری۱۱۹۳۵۴سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۰۲۸۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۶غلامی معینی۱۱۹۴۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۲۳۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۷غلامی۱۱۹۳۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۳۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۸فتحی۱۱۹۴۵۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۷۹فصاحت۱۱۹۴۵۲داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۴۲۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۰فعال۱۱۹۴۳۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۶۸۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۱قرائت۱۱۹۴۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۲قره چولو۱۱۹۳۹۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۱۵۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۳کاشی۱۱۹۳۷۵ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۵۷۹۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۴کاظمیان۱۱۹۴۴۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۱۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۵کرمی۱۱۹۴۴۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۷۲۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۶کریمیان۱۱۹۳۰۵فامنین۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۹۷۴۰۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۷کشاورزیان۱۱۹۳۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۷۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۸کمالی۱۱۹۳۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۹مجدمیرزایی۱۱۹۵۵۰فردوس۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۵۲۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۰محسنی۱۱۹۴۲۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۰۲۳۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۱محمدنژاد۱۱۹۴۱۵پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۱۷۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۲محمدی ده چشمه۱۱۹۲۷۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۷۱۹۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۳مسعودی۱۱۹۴۴۱اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۰۹۹۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۴معدنی۱۱۹۲۶۷پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۵۲۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۵معماری۱۱۹۵۴۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۴۱۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۶موسوی نسب۱۱۹۴۳۶قم۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۶۷۱۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۷موسویون۱۱۹۴۳۸ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۳۴۴۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۸مولانی۱۱۹۵۳۲بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۱۹۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۹۹مومن ابادی۱۱۹۳۴۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۵۴۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۰مهدی زاده۱۱۹۴۵۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۳۴۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۱میرلوحی۱۱۹۳۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۳۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۲نجفی۱۱۹۵۷۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۸۴۴۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۳نگاهبانی۱۱۹۵۷۴میناب۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۲۲۵۴۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۴نور۱۱۹۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۹۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۵نوروزیان۱۱۹۳۴۵هفتگل۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۴۸۳۸۴۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱۰۶هردان۱۱۹۲۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۴۴۰۱۵۵۲۲۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۰۸