دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۷۹۲۳۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۶۸۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲اسلامی۱۰۳۶۱۸اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۰۴۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳اقائی۱۰۳۶۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۵۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴امیری۱۰۳۶۳۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۲۵۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۵بهادری۱۰۳۶۰۶پردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۸۱۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۶تمیز۱۰۳۰۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۷توکلی۱۰۳۶۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۸جاویدی۱۰۳۶۲۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۱۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۹چراغی۱۰۳۶۰۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۰۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۰حسنی۱۰۳۶۰۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۵۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۱حسینی۱۰۳۶۳۳چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۷۱۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۲حیدری۱۰۳۵۸۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۸۸۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۳دلاور۱۰۳۶۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۴دندش۱۰۳۶۱۰فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۲۸۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۵رضویشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۳۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۶رمضانی۱۰۳۶۱۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۵۷۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۷روزگاری۱۰۳۶۱۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۱۴۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۸زهره زادگان۱۰۳۴۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۹شبان بسیم۱۰۳۶۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۳۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۰شفیق۱۰۳۶۴۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۹۹۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۱عظیمی۱۰۳۶۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۲علیزاده۱۰۳۶۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۳فرازیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۴فرجی۱۰۳۴۷۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۴۹۸۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۵قاسملو۱۰۳۶۳۰سعیدآباد(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۳۷۵۳۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۶قربانی۱۰۲۵۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۷قربانی۱۰۳۵۸۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۱۷۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۸قربانی۱۰۳۵۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۴۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۹کریمی۱۰۳۶۳۱رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۴۷۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۰گچ پزان۱۰۳۵۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۴۸۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۱محبی۱۰۳۶۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۳۶۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۲مقدم۱۰۳۶۳۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۶۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۳منافی۱۰۳۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۴منتظر۱۰۳۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۵منتقمی۱۰۳۶۲۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۷۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۶میرزایی۱۰۳۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۹۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۷میرزایی۹۷۵۷۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۸۶۱۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۸ناصری۱۰۳۶۳۸بافت۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۷۰۵۲۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۹نایبی۱۰۳۶۲۵دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۶۷۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴۰نوروزی۱۰۳۶۱۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۵۲۴۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴۱وحدتی۱۰۳۶۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۲۴۰۰۸۶۸۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸