دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم ملک پوراسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۴۱۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۳۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳الهه عزیز پورسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۲۶۳۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۴امین عباس پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۱۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۵آهنگر زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۳۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۶پریسا یاری نژادکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۳۱۲۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۷ثمین حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۴۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۸حبیبه سلیمانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۸۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۹راحله شریفیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۲۳۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۰زهرا فیض اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۱زهره لعل روشنمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۸۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۲سارا شیرازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۳سارا فرزانههاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۶۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۴سروه عبداللهیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۰۵۰۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۵سعید عدنانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۶۷۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۶سمانه صفاریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۸۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۷سمیرا ایل خانیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۲۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۸سمیرا حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۹سمیه اخوانفومن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۹۶۶۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۰سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۱۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۱سمیه رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۲سونیا اصلانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۴۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۳شایان موسویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۷۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۴عاطفه ذوالقدرابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۵۴۹۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۵عاطفه سبحانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۷۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۶عاطفه طالب پوربجنورد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۳۹۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۷عبد الله شکوهداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۱۶۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۸عبدالرضا بالا زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۰۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۲۹فاطمه گوهریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۶۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۰فاطمه مهدیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۱فاطمه مهرابیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۱۲۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۲محبیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۰۸۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۳محمد صابریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۵۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۴مرضیه جلالوندنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۵۱۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۵مریم پناهندهشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۶۴۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۶مریم خاکیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۹۹۹۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۷معصومه رجب لیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۴۶۶۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۸مهرداد جهان تیغزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۷۷۷۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۹مهسا قل خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۵۶۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۴۰نگین شجاعیماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۱۰۱۰۱۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۴۱نیاز مرادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۲۰۰۰۸۹۷۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۷