دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۱۰۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲اعظم صفاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳امین غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴اهدا فامیلیمهدیشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۷۸۶۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۵آدینه اسماعیل زادهلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۱۷۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۶برزان مرادیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۱۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۷بهاره رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۸پروین یوسفیانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۰۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۲۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۰تاجیکپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۵۸۶۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۱خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۲درخشانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۳رحمت آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۴رضا پودینهزابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۴۳۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۵روناک رحیمیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۰۰۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۷۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۷زهرا رداییعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۶۲۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۸زهرا رزمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۹سارا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۰ساناز آقاجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۱سپیده داد خواهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۸۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۲سولماز قوانج زادهآق قلا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۲۴۲۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۳سهیلا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۴شکوه سنایییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۶۰۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۵شیوا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۶عارفه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۷عذرا امینتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۴۸۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۸فاطمه قدیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۵۸۶۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۹فائزه حسین زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۲۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۰فهیمه صالحیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۳۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۱لیلا حاج ابراهیمیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۱۰۲۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۲محدثه نوروزیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۵۳۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۳محمد حسین آل طاهاکوهبنان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۰۹۷۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۴محمد حسین باقیمحمدشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۱۰۴۹۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۵مرضیه امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۱۰۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۶مریم باباییانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۳۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۷مریم جعفریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۸۴۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۸مریم خلجکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۹مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۹۸۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۰مریم صادقییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۷۵۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۱مریم عیسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۹۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۲مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۵۹۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۳ملیحه سادات عرب سرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۴منصوره کمالیان فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۴۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۵مهشید علویقم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۳۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۶نوید ابراهیمیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۶۹۹۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۷وحید سلمانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۳۰۰۰۸۱۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۷