دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم کریمیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۳۰۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲الهام رمضانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۱۳۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳امیر شیر محمد لوشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۲۱۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵آزیتا شفیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۹۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶پارمیس پور عینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۷پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۸جواد رضاییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۷۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۹حامد خواجه نوریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۵۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۰حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۱حلیمه شاه رضایییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۲۴۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۲خدیجه انصاری فرشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۷۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳راضیه احمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۳۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۸۸۳۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۵رویا راز نهانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۱۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۶زهرا بیضاویشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۲۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۷زهرا حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۶۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۸زهرا محمدیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۳۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۹زینب میرزاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۹۶۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۰زینت جورابلوپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۴۸۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۱ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۲ساسان طهماسبیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۴۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۳ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۷۱۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۴سحر اویسیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۳۵۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۵سحر حیدر زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۶سحر خادمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۳۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۷سکینه سادات حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۸سمیه کلاهدوزاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۵۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۹سیما محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۰شقایق حسین پورآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۶۸۰۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۱عاطفه تجلیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۴۸۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۲عسگریدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۱۷۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۳عسل شریفاتامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۹۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۴علی فتاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۵فاطمه بیگیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۱۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۶فاطمه غلامییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۵۷۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۷فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۸فاطمه گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۹فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۹۶۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۰فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۰۰۱۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۱فریبا مصطفی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۲فلوریا باورسادمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۶۳۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۳محبوبه باباییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۱۳۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۴محبوبه عبابافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۰۴۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۵محمد شمس تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۴۲۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۶مریم بدر فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۷مریم ستایش فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۸مریم مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۹مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۷۳۱۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۰مستانه رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۶۳۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۱مسعود فارسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۴۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۲معصومه باباییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۸۵۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۳معصومه داریوشیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۸۵۱۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۴معصومه علیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۵مهتاب گله داریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۶مهدیه فرخندهبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۲۶۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۷مهرانا نادری نیااسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۲۷۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۸مهرانگیز خوشبختاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۹ندا مهتابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۰نسیبه عزیزیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۸۴۸۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۱نیلوفر میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۲یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۰۹۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷