دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ تا ۸ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۷۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲افشار۹۷۴۰۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۴۸۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳الیاسی۹۷۴۹۶کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۳۵۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴امانی۹۷۴۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۲۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵انصاری۹۷۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۳۰۸۸۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۶اوصیا۹۷۴۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۷ایرانزاد۹۷۴۱۶هریس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۹۹۷۰۵۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۸باقری پور۹۷۴۸۵محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۳۴۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۹باقری۹۷۴۴۴قیدار۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۸۰۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۰بذرافشانفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۶۷۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۱برجی خانی۹۷۴۹۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۶۸۷۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۲ثابت قدم۹۷۴۲۷مهربان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۲۶۵۵۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۳جوهری۹۷۴۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۷۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴حاکمی۹۷۴۸۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۱۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۵حسن نژادنقده۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۴۴۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۶حیدرپور۹۷۴۰۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۳۱۱۴۲۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۷حیدرزاده۹۷۴۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۸خاکباز۹۷۵۰۰شهریار۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۸۷۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۹خاموشی۹۷۴۱۲کرند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۲۵۲۴۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۰خنجری۹۷۴۴۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۳۶۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۱خوشمکانی۹۷۴۰۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۰۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۲دره زرشکی۹۷۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۳رجبی۹۷۴۸۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۳۶۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۴رضی۹۷۴۱۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۴۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۵رفیع منزلت۹۷۴۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۳۱۲۵۰۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۶رنجبری۹۷۴۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۳۱۰۳۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۷روستایی۹۷۴۶۳هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۹۸۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۸زینالزاده۹۷۴۱۸مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۵۸۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۹سبزی۹۷۵۰۲کوهدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۴۶۰۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۰سلماسی۹۵۰۸۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۸۱۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۱سلیمانی۹۷۴۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۲شرقی۹۷۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۳شفیعی۹۷۴۴۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۴۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۴شیرمحمدیان۹۷۴۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۵صادقی۹۷۴۲۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۶۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۶طاهری۹۷۴۵۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۵۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۷عبادی۹۷۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۸علیزاده۹۷۴۱۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۷۹۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۹علیزاده۹۷۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۰فدایی۹۷۱۹۱بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۲۱۷۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۱فرجی۹۷۴۲۵قم۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۳۰۹۹۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۲فیضی۹۷۴۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۸۹۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۳قربانیبهارستان(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۷۹۵۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۴کریمی۹۷۴۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۰۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۵کریمی۹۷۴۵۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۶گیتی پسند۹۷۴۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۷مرزبان۹۷۴۶۰فسا۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۷۷۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۸مظفری۹۷۴۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۷۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۹مظلوم۹۷۴۲۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۱۳۷۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵۰منفرد۹۷۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵۱میرزایی۹۷۵۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵۲نقی مهر۹۷۴۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۹۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵۳یحیایی۹۷۴۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۵۰۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵۴یحیی زاده۹۷۴۵۶فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۳۳۰۱۴۸۲۴۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۹