دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسد پور شاهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۰۶۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲اکرم باغبانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳الهام نصیریکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۰۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۴امیر ارصلانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۱۱۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۵آزاده نیکخواهیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۰۸۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۶آسیه زاهدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۷پروین قیسمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۷۹۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۸پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۳۰۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۰زهرا فرجی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۲۹۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۱زهرا قاسمیکوهین-قزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۳۴۹۳۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۲زهرا کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۰۷۹۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۳سونا عباسیرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۴۱۸۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۴سهیلا عباسیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۹۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۵شقایق باختر گوهریکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۴۱۸۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۶فاطمه احمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۷۹۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۷فاطمه اسماعیلیقاین۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۰۲۵۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۸فاطمه بناهاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۹فاطمه زهرا زارعقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۲۹۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۰فاطمه قلی زادهقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۱۷۸۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۱فرشته حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۸۰۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۲فریبا معصوم زادهایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۶۶۶۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۳مائده قاسمیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۵۹۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۴مریم فیاضیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۶۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۵مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۵۳۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۶مریم همامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۷مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۹۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۸معصومه جمشیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۲۱۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۹منصوره قراگوزلوملایر۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۰۹۷۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳۰ناهید هرمزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۱۸۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳۱ندا عیسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۳۸۰۰۰۳۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۰۷