دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام نکوئیقاسم آباد- خواف۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۹۴۸۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲آزاده سلیمان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳پریا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴حاتمیخمارلو۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۹۷۶۵۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۵زینب طلخاب لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۶سامریبندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۱۰۵۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷سجاد اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۶۸۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۸سمانه شور چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۹سمیه صالحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۰عاطفه باباییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۰۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۱عاطفه بختیارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۲فاطمه درویشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۳فاطمه کرمانی زادهکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۴۶۹۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۴فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۵محبوبه نصر اصفهانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۳۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۶محدثه نعمتیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۸۵۶۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۷محدثه نعمتیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۷۴۶۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۸محمد کریمیایوان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۳۲۲۰۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۹محمد موذنگالیکش۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۳۷۶۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۰مرادیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۰۵۸۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۱مرضیه رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۶۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۲معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۳ملیکا امیری نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۲۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۴مهدی امیریاسدآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۳۹۷۶۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۵مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۶مهشید غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۷مهناز طراوتنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۵۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۸مهیار دهقانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۶۰۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲۹میر شمسیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۵۲۹۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۰ناهید صالحیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۱۳۳۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۱نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۴۱۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۲هدی رداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۳۰۰۱۵۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۷