دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم کریمیانمبارکه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۵۹۳۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲الهام حسن پورشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۲۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳الهه مهر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴بهار رداییمرزن آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۹۰۷۴۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۵بیتا حسن پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۶بیتا غفاریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۷پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۶۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۸ثریا قربانیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۷۱۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۹حسن نتاجسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۵۸۸۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۰حسین رحیمییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۰۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۱حسین مهرابیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۰۰۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۲حسینیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۲۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۳حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۳۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۴دنیا رحمانیانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۷۴۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۵رضا خاراآغاجاری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۱۱۵۰۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۶رویا نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۱۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۷زهرا چهاراقرامتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۰۹۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۸زهرا رود بخشمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۰۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۱۹زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۸۲۴۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۰زهرا یزدانیسامان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۱۴۲۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۱سارا نیاستیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۷۵۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۲سحر ماه رویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۵۹۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۳سعید میرزایییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۵۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۴سعید نصرجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۱۵۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۵سمانه حبیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۲۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۶سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۶۷۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۷عاطفه حسابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۴۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۸عاطفه کریمیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴۴۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۲۹عاطفه نخعییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۱۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۰علی علی زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۹۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۱غزاله باطنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۶۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۲فاطمه سهرابیری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۵۹۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۳فرزانه زاهدیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۵۰۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۴فریبرز باسوریبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۳۸۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۵فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۲۰۱۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۶فیروزه صفدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۷لنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۳۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۸لیلا فاتحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۷۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۹ماریا الوان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۳۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۰محدثه شاکرمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۳۰۱۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۱محدثه نژاد مقدمتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۸۹۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۲مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۴۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۳مریم شاهینخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۸۴۸۸۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۴مریم محمدی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۵۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۵ملیحه محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۲۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۶مهدی احمدیپارسیان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۸۷۸۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۷مهدی کاغذ لوآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۶۶۶۳۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۸مهدیس امینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۲۰۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۹هانیه زغرعینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۹۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۵۰هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۳۰۰۱۷۶۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۷