دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ و ۶ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اقبالی۹۴۸۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۷۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲اکبری۹۴۹۷۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۷۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳امامی فر۹۵۰۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۶۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴امیراولاد۹۵۰۹۱ری۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵بابایی۹۵۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶باغستانی۹۴۹۸۱بشرویه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۶۸۷۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۷بخشی زاده۹۴۹۸۳خنج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۰۵۵۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۸براتی زانیانی۹۵۰۸۹آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۸۰۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۹بشیری۹۴۶۶۷اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۳۲۲۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۰بنایی۹۴۹۷۵بهار۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۹۴۷۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۱پورقربانعلی۹۴۹۷۳صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۴۳۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۲تنهائی۹۵۰۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۳توکلی۹۵۱۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۴ثامری۹۴۹۶۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۵۳۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۵چراغی۹۴۸۶۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۳۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۶چهکندی۹۴۸۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۷حبیب زاده۹۴۹۶۴آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۸۱۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۸حسینی۹۴۸۵۹قم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۸۲۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۹حمزه ای۹۵۰۸۵عنبرآباد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۲۸۲۰۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۰حیدرپور۹۴۹۸۷جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۰۸۰۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۱خزایی۹۵۰۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۴۷۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۲خطیبی۹۴۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۳خلیلی۹۴۹۸۶ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۰۹۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۴خواجه علی۹۴۹۳۰زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۹۵۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۵خوشه چسن۹۵۰۳۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۱۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۶دیزه ئی۹۵۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۷ذوالفقاری۹۵۰۶۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۲۷۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۸ربانی۹۴۸۵۸فامنین۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۷۰۷۰۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲۹رجائی۹۴۹۶۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۶۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۰رحیم زاده۹۴۹۹۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۸۴۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۱رحیمی۹۴۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۲رفیعی۹۵۰۹۰آبادان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۹۱۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۳زهره وند۹۵۰۸۳ملایر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۷۵۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۴ساداتی۹۴۸۳۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۲۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۵سقاباشی نایینی ۹۴۹۹۱نائین۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۲۰۲۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۶سلیمانیان۹۵۱۰۲نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۱۲۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۷شعبانی۹۵۰۹۲بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۱۷۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۸شیخ۹۴۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۹شیخی۹۵۰۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۰صابری۹۴۸۲۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۰۶۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۱صابری۹۴۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۲صادق لی۹۴۸۴۹گرگان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۴۸۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۳صادقپور۹۵۰۳۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۳۱۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۴صداقت خواه۹۴۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۵طاهری زاده۹۴۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۶طیبی۹۴۸۶۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۳۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۷ظفری۹۴۹۶۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۱۶۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۸عادلرشت۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۱۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۴۹عاقلان۹۴۹۷۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۰عباس زاده۹۴۹۸۴مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۴۲۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۱علی نژاد۹۴۸۵۱ماکو۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۶۱۲۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۲فتحی۹۵۰۸۴هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۰۱۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۳فرجی۹۴۹۴۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۱۰۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۴کرمی۹۵۰۰۰فومن۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۹۶۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۵کشاورز۹۵۰۹۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۴۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۶کیوانلو۹۵۰۵۷جغتای۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۶۴۵۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۷مبینی۹۴۹۶۲قم۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۲۰۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۸محمدی زارع۹۴۹۳۱شیروان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۴۹۷۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۹محمدی۹۴۹۹۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۶۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۰محمدی۹۵۰۸۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۸۶۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۱محمدیان ملقرنی۹۴۹۸۹سقز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۲۱۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۲مددی۹۴۹۹۷شازند۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۴۱۴۵۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۳مسروری۹۵۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۴معروف پور۹۵۰۲۳نقده۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۹۶۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۵مقیمی۹۴۸۵۴خور-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۵۹۲۰۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۶مهتری۹۴۸۴۸کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۱۸۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۷مهدی پور۹۴۹۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۸میارصادقی۹۴۹۶۵چالوس۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۳۰۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۹نعمتی۹۴۹۶۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۷۰یعقوب زاده۹۵۰۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷