دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امیر حسام جابریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۹۹۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲امین لطفیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۱۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳انتظار پور همزاویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۷۵۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴پروانه فلاحکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۶۶۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵پریسا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۶ثمین سادات حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۴۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۷راحیل بورونیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۸رقیه موسی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۹ریحانه رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۰زری محمد زادهمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۱۵۶۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۱زهرا احمدیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۷۶۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۲زهرا اعزازکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۷۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۳زهرا سادات جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۴زهرا مظاهریتیران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۶۶۳۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۵سارا ضیارشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۷۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۶سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۴۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۷سمیرا اعجمیلار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۰۳۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۸سمیه ترابیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۸۷۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۹سمیه خرمدلسقز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۴۲۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۰سهیلا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۱سیما حصار خانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۳۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۲شیدا موحدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۳۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۳صبا بیگ لریانکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۵۴۱۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۴صدیقه عباس نژادیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۹۷۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۵فاطمه تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۶فاطمه صابر ماهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۷فاطمه نیکوییاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۱۹۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۸فرزانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۹فلورا عارفییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۵۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۰فهیمه بجنوردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۳۱۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۱فهیمه کاظمیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۸۹۹۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۲کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۳گلاله زمانیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۳۳۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۴لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۴۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۵لیلی عبداللهیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۶۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۶مرضیه احمدیانفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۸۴۸۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۷مرضیه هدایتیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۵۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۸مریم باصریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۵۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۳۹مریم سادات سجادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۵۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۰مریم شکوهیی فرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۲۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۱مریم شیرویطبس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۴۵۸۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۲مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۲۸۳۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۳مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۴مسعود شفیعیاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۲۴۹۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۵مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۹۴۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۶مهسا شیرزادمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۶۷۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۷مینا احمدیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۹۸۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۸مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۶۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۴۹مینا خادمتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۰ندا اکبر زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۸۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۱ندا روزگاریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۷۰۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۲ندا زینل زادهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۱۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۳نسا کهریزیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۸۰۱۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۴نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۱۸۴۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۵نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۲۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۶هادی نبویسورمق۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۹۷۹۹۷۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۷هاشمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۰۶۲۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۵۸هانیه شیرازیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۲۰۰۱۰۳۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۶