دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ و ۵ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۶۵۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲اخوان۹۷۳۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳اصغری۹۷۳۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴اعتماددوست۹۷۳۰۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۵۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵امیدی۹۷۲۹۲گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۲۲۲۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۶اهی۹۷۳۰۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۸۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۷ایرانی۹۷۲۵۰نیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۱۲۷۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۸باطن خوشوزوان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۲۱۰۸۳۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۹بهداروندان۹۷۳۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۴۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۰بیاتی۹۷۳۷۷زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۵۳۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۱پورزاهدان۹۶۴۳۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۵۳۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۲پورولی۹۷۲۲۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۰۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۳جعفرزاده۹۷۲۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۷۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۴جعفری۹۷۲۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۷۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۵چراغی۹۷۲۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۶حاتمیقدس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۷۴۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۷خاندانیکرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۴۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۸خزایی۹۷۳۷۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۸۶۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۹دامن کشانلار۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۵۷۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۰دانشمندیمحمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۸۶۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۱داوطلب۹۷۲۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۸۹۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۲دلیری۹۷۳۹۶پاوه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۲۱۵۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۳دوکوهکی۹۷۲۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۴رسول زاده۹۷۲۸۸قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۸۸۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۵رنجبری۹۷۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۶زارع۹۷۲۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۷زاهدی۹۷۰۴۹ری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۴۶۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۸سامانیتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۹سعادتی۹۷۳۹۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۳۲۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۰شکری۹۷۳۰۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۹۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۱شیخی۹۷۲۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۲طلاوری۹۷۳۷۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۴۲۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۳علوی۹۷۳۴۴بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۰۹۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۴علی پور۹۷۲۹۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۹۶۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۵غفاریتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۶غلامعلی پور۹۷۲۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۷فرهادی۹۷۲۵۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۳۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۸کاظمی فرد۹۶۵۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۲۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳۹کریمی۹۷۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۵۸۲۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۰محسنی۹۷۲۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۱محمدیمشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۶۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۲مرات۹۷۳۴۳بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۵۹۷۵۲۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۳مرادیلنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۴۵۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۴ملکیشیرگاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۲۳۵۴۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۵ملیک زاده۹۷۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۱۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۶مهدوی۹۷۲۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۰۴۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۷میرزازاده۹۷۲۴۶بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۵۵۷۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۸میرشفیعی۹۷۲۹۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۷۸۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۹میمنت زاده۹۷۲۹۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۰۳۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵۰نجفیکرج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۱۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵۱نورالهی۹۷۳۲۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۲۶۶۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵۲نوری۹۷۲۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۴۴۷۵۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵۳واعظی۹۷۲۸۶مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۵۴یارمرادیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۰۰۶۰۱۰۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۰۶