دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم کیخااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۲۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲الناز مشوقیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۸۷۸۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۸۸۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۴ام سلمه صادقینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۱۲۳۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۵آیدا حاجی بابایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۱۸۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۶حکیمه هاشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۹۵۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۷راحله کوهستانیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۳۶۶۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۸رضاییبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۳۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۹رویا تیز روتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۰ریحانه اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۱زهرا جمشیدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۴۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۲سارا بنی هاشمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۵۴۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۳سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۶۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴سمیرا محمد پورقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۲۹۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۵سمیه همتیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۷۹۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۶سید علی احمدیازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۸۵۰۳۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۷صدیقه لزرنجانیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۴۳۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۸علی اکبر شلویریقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۸۶۸۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۹فاطمه الهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۰فاطمه بهبودیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۸۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۱فاطمه روزبهیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۰۰۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۲فاطمه صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۳فاطمه کاظمیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۸۳۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۴فاطمه ناظرگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۶۵۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۵کسری حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۶مریم علی بلندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۷مهسا فرج زادههشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۷۵۶۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۸مهسا مازنینوکنده۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۹۵۱۰۴۸۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۲۹میترا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۰مینا تقدصیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۱۶۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۱هدی شریفیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۰۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۲یاسر کریمیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۱۸۹۱۷۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۳یاسمن سجودیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۰۰۰۲۰۷۸۴۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵